پروژه ی آب و فاضلاب

فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

پروژه ی آب و فاضلاب
1394/06/31
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه تصفیه خانه های فاضلاب(روستایی، جوامع کوچک و مجتمع­های مسکونی) معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: روستاهای دارای اولویت
نوع قرارداد:BOT
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری):-
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين:-
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری – انتقال(BOT)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت :70 روستا
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 4500 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال):-
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال):-
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد):-
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: مدیریت مصرف با نصب کنتورهای هوشمند معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: مدیریت مصرف با نصب کنتورهای هوشمند
نوع قرارداد:  ROT
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره):-
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) :- وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری):-
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
نوسازی- بهره برداری- انتقال(ROT)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 3 میلیون کنتور
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 9000 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال) : -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد) : -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ در شهر گرگان معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر گرگان
نوع قرارداد: BOT
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره) : -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره):-
نوع سرمايه گذاري:
 ساخت - بهره برداری- انتقال(BOT)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت: 650 لیتر بر ثانیه
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 1000میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال) :-
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ در شهرهای محلات و نیمور معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهرهای محلات و نیمور
نوع قرارداد: BOT
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز): - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
 ساخت - بهره برداری- انتقال(BOT)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 186 لیتر بر ثانیه
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 300 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تاسیسات نمک زدایی از آب دریا در منطقه لامرد استان فارس معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: منطقه لامرد استان فارس
نوع قرارداد:BOO
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): استفاده از فن آوری­های نوین با حداکثر کارایی انرژی مصرفی
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون :-
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
 ساخت- مالکیت- بهره برداری(BOO)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 40000 مترمکعب در شبانه روز
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 1600 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تاسیسات نمک زدایی در شهر آبادان از رودخانه بهمنشیر معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر آبادان
نوع قرارداد: BOO
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): استفاده از
فن آوری های نوین با حداکثر کارایی انرژی مصرفی
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
 ساخت- مالکیت- بهره برداری(BOO)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 12500 مترمکعب در شبانه روز
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 300 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال) : -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه : احداث تاسیسات نمک زدایی در شهر خرمشهر از رودخانه بهمنشیر معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: خرمشهر
نوع قرارداد: BOO
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): استفاده از
فن آوری های نوین با حداکثر کارایی انرژی مصرفی
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- مالکیت- بهره برداری(BOO)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 12500 مترمکعب در شبانه روز
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 300 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تاسیسات نمک زدایی از آب دریا در شهر سیراف معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر سیراف
نوع قرارداد: BOO
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): استفاده از
فن آوری های نوین با حداکثر کارایی انرژی مصرفی
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- مالکیت- بهره برداری(BOO)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 10000 مترمکعب
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 450 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: طرح جامع تولید آب شیرین و انتقال آن به استان­های جنوبی و فلات مرکزی(فاز یک) معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن:
 استان­های جنوبی
نوع قرارداد: BOO
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): استفاده از فن آوری های نوین با حداکثر کارایی انرژی مصرفی
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون: -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- مالکیت- بهره برداری(BOO)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : یک میلیون متر مکعب
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 36000 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: طرح جامع تولید آب شیرین و انتقال آن به استان­های جنوبی و فلات مرکزی(فاز دو) معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن:
 استان­های مستقر در مرکز فلات ایران
نوع قرارداد: BOO
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): استفاده از فن آوری های نوین با حداکثر کارایی انرژی مصرفی
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- مالکیت- بهره برداری(BOO)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : دو میلیون مترمکعب
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 72000 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
                                                                                                                                                 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: اجرای پروژه های کاهش آب بدون درآمد در تعدادی از شهرهای کشور معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: 35 شهر
نوع قرارداد: BOT/ROT
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره):
 1. مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهری
 2. طراحی و اجرای- DMA
 3. اصلاح و بازسازی شبکه توزیع
 4. انجام فعالیت نشت یابی
 5. استاندارد سازی انشعابات آب
 6. نصب کنتور در ورودی­های شبکه توزیع
 7. سایر فعالیت­های مرتبط
 8. انجام مطالعات و خدمات مشاوره توسط بخش خصوصی خارجی جهت کاهش آب بدون درآمد
 9. ارایه نرم افزارهای تخصصی کاهش آب بدون درآمد توسط بخش خصوصی خارجی
 10. سرمایه گذاری جهت ظرفیت سازی در زمینه تولید کنتورهای دقیق حجیم شبکه
 11. انتقال تکنولوژی­های نوین نشت یابی و لوله یابی به کشور با سرمایه گذاری در این زمینه
 12. سرمایه گذاری در زمینه تولید تجهیزات کاهنده مصرف آب در داخل کشور
 13. سرمایه گذاری در زمینه تولید سیستم­های بازچرخانی آب و پساب
 14. آموزش تخصصی کارشناسان کشور ایران جهت انتقال تجارب مرتبط
 15. انجام فعالیت­های اجرایی جهت مدیریت مصرف آب در کشور
 16. برآورد اولیه از تعداد کنتورهای مورد نیاز شبکه آب
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) :- وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری-انتقال(BOT) و نوسازی- بهره برداری- انتقال(ROT)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 35 شهر
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 6400 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب(مدول­های 7 و 8) در دو فاز مایع و لجن برای شهر تهران بزرگ معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر تهران
نوع قرارداد: BOT
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): استفاده از
 فن آوری­های نوین به همراه راه اندازی واحدهای تولید برق(بیوگازسوز)
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت - بهره برداری- انتقال(BOT)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت :84 میلیون مترمکعب
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 3000 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهر تهران در منطقه شوش معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: منطقه شوش تهران
نوع قرارداد: BOT
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): استفاده از
 فن آوری­های نوین به همراه راه اندازی واحدهای تولید برق(بیوگازسوز)
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره) :-
نوع سرمايه گذاري:
 ساخت - بهره برداری- انتقال(BOT)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 50 میلیون مترمکعب در سال
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 1600 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهر ورامین معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر ورامین
نوع قرارداد: BOT
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز): - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت - بهره برداری- انتقال(BOT)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 11 میلیون مترمکعب در سال
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 400 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب در منطقه سرخه حصار تهران معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: سرخه حصار تهران
نوع قرارداد: BOT
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): استفاده از
 فن آوری­های نوین به همراه راه اندازی واحدهای تولید برق(بیوگازسوز)
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت - بهره برداری- انتقال(BOT)
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت: 50 میلیون مترمکعب در سال
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 1500 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهر میبد معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر میبد
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) :- وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 1700 میلیارد دلار
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر اسلام آباد غرب معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن:شهر اسلام آباد غرب
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون: -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 300 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث مدول توسعه تصفیه خانه فاضلاب اولنگ شهر مشهد معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: مشهد
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری):-
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون: -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 1500 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب کرمان معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر کرمان
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 700 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهر زرند معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر زرند
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 2170 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: بندرعباس
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 1430 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهر صدرا شیراز معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر صدرا شیراز
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
 ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 200 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهر لار معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر لار
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 1200 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهر بجنورد معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر بجنورد
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 4000 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهر بروجن معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر بروجن
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري: ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 990 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهر پرند معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر پرند
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 4000 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال) : -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهرهای خرمدره، هیدج و صایین قلعه معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهرهای خرمدره، هیدج و صایین قلعه
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون :-
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 1100 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهر ابهر معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر ابهر
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره):  -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 470 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی و فرعی و خط انتقال شهر ایرانشهر معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر ایرانشهر
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری) : -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري: ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 1273 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث دو مدول تصفیه خانه فاضلاب شهر شریفیه معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر شریفیه
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 817 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه های مدول اول و دوم فاضلاب شهر قزوین معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: شهر قزوین
نوع قرارداد: بیع متقابل
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري:
 ساخت- بهره برداری- انتقال به ازای تخصیص پساب
مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : -
پيش بيني کل سرمايه گذاري : 1270 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)
 
 
 
 
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
نام پروژه: احداث تصفیه خانه های کوچک مقیاس در ساختمان­های اداری وزارت نیرو معرفي طرح
موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن: طراحی، خرید، نصب و اجرای 100 واحد تصفیه خانه فاضلاب کوچک مقیاس در ساختمان­های اداری وزارت نیرو
نوع قرارداد: -
پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره): -
زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگاز مورد نیاز) : - وضعيت طرح
 
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری): -
پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون : -
وضعيت مطالعات توجيهي: -
وضعيت مالکيت زمين: -
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي  و غيره): -
نوع سرمايه گذاري: - مشخصات فنی و اقتصادی طرح
ظرفيت : 100 واحد تصفیه خانه فاضلاب کوچک مقیاس
پيش بيني کل سرمايه گذاري: 5500 میلیارد ریال
دوره بهره برداری (سال): -
ارزش خالص فعلي (ميليون ريال): -
پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه (درصد): -
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
ديگر تسهیلات
تصاوير سايت
نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)