فراخوان انتصاب مدیرکل دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو