فراخوان انتصاب مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان كردستان