سياست‌هاي كلان

سیاست های کلان

سیاست های کلان
 
     بخشی از سیاست های کلان انرژی کشور از سیاستهای مشترک بین وزرات خانه های نفت و سازمان انرژی اتمی ایران است.
 
بخش منابع آب
     سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد "مدیریت منابع آّب" مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی نا مه شماره 1/76230 مورخ3/11/1379 ابلاغ گردیده؛ به شرح زیر است:
1- ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2- ارتقاي بهرهوري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3- افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4- تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب دراجراي طرح‌هاي سدسازی و آبخيزداري وآبخوانداري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداري.
5- مهار آب‌هاي مرزی كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك.
 
بخش انرژی
     سياست‌هاي  كلي  نظام جمهوری  اسلامی  ایران  درمورد  "انرژی"  مصوب  مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی نامه شماره 1/76230 مورخ3/11/1379 ابلاغ گردیده؛ به شرح زیر است. 
 
الف ـ سياست‌هاي كلي نفت و گاز
1- اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع انرژی كشور.
2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شدة نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بينالملل و ارتقاء فنآوري در زمينه‌هاي منابع وصنايع نفت وگاز و پتروشيمي.
5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امور نفت و گاز در بخش‌هاي مجاز قانوني.
6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
7- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
 
ب- سياست‌هاي كلي ساير منابع انرژي
1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير با اولويت انرژي‌هاي آبي.
2- تلاش براي كسب فنآوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاه‌هاي هسته‌اي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3- گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژي‌هاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4- تلاش براي كسب فنآوري و دانش فني انرژي‌هاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.

دريافت فايل متن سياست‌هاي كلان