وظايف حاكميتي

وظايف حاكميتي بخش آب و فاضلاب

 

وظايف حاكميتي بخش آب و فاضلاب

 

1- سياستگذاري و تعيين اولويت طرحها از نظر اجرا و تخصيص اعتبارات بويژه از منابع ملي

2- برنامه ريزي براي تامين منابع مالي لازم (داخلي و خارجي) براي توسعه و تكميل تاسيسات

3- سياستگذاري كلان از نظر نحوه تامين آب در هر منطقه

4- ظرفيت سازي، حمايت از صنايع داخلي و تدوين نظامها و آئين نامه هاي اجرايي

5- حمايت از توسعه تحقيقات ، كاربري، فناوري و منابع انساني در بخش آب و فاضلاب

6- نظارت عالي بر مطالعات، اجراء و بهره برداري در امور آب و فاضلاب

7- تعيين تعرفه هاي مناسب با هدف حفظ حقوق مردم و جلب مشارمت بخش غيردولتي

8- تصويب و ابلاغ استانداردها و دستورالعملهاي لازم براي كنترل پسابها، كيفيت آب شرب و كيفيت كالاهائي كه در بخش مورد استفاده قرار مي گيرد و نحوه ارائه خدمات به مشتركين و نظارت بر اجراي آنها

9- جلب مشاركت بخش غيردولتي در فعاليتهاي بخش آب و فاضلاب با هدف افزايش كارايي و حفظ حقوق مردم

10- ايجاد ساختار مناسب براي تهيه و گردش اطلاعات و اطلاع رساني كارآمد به مردم مانند : ترازنامه ها، سود و زيان شركتها، نحوه محاسبه تعرفه ها و نرخ خدمات، وضعيت شركتهاي بخش و ...

11- تدوين و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر تاسيس، فعاليت و انحلال شركتهاي فعال در بخش (اعم از دولتي و غيردولتي ) و نظارت بر اجراي آنها

12- تهيه و تصويب مقررات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ناظر بر روابط شركتها در بخش آب و فاضلاب و انجام هماهنگي با ساير بخشها

13- تدوين الگوي مناسب مصرف و مديريت تقاضاي و آموزش همگاني

14- ارزيابي رضايت مشتركين و سياستهاي بهبود آن

15- كاهش، شفاف سازي و هدفمند كردن يارانه ها

 

 

وظايف حاكميتي بخش آب 

 

1- مطالعات جامع منابع آب

2- سياستگذاري، برنامه ريزي ، تهيه برنامه هاي توسعه و بهره برداري از منابع آب كشور

3- تخصيص بهينه منابع آب به فعاليتها، بخشهاي اقتصادي و اجتماعي و مناطق جغرافيايي

4- حفاظت منابع آب (كمي و كيفي)

5- تبيين ارزش اقتصادي سياسي و امنيتي آب

6- كاهش، شفاف سازي و هدفمند كردن يارانه ها

7- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي در بخش آب

8- توليد آمار و اطلاعات پايه منابع آب كشور و تسهيل دسترسي عمومي به آنها و ساير اطلاعات و آمار بخش آب

9- حمايت از توسعه تحقيقات، فن آوري و منابع انساني در بخش آب

10- نظارت بر مطالعات، اجراء ، بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آبي

11- تهيه و تنظيم استانداردها، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز براي اعمال قوانين و انجام وظايف حاكميتي

12- ارزيابي اثرات اقدامات مديريت آب در كل چرخه مديريت آب

13- برنامه ريزي براي استحصال حقابه هاي مشترك مرزي و همكاريهاي منطقه اي و بين المللي در اين رابطه

14- تدوين و ترويج الگوي مصرف بهينه آب در بخشهاي مختلف مصرف

15- تهيه ، تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات مرتبط با بخش آب

16- ارزيابي رضايت مشتركين و سياستهاي بهبود آن

وظايف حاكميتي بخش برق و انرژي

وظايف حاكميتي بخش انرژي

 

1-     سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه صيانت و بهره برداري بهينه از منابع انرژي كشور

2-      برنامه ريزي كلان انرژي كشور به منظور حصول اطمينان از تامين و عرضه انرژي مورد نياز بخشهاي گوناگون

3-   سياستگذاري و برنامه ريزي براي شناسائي و در اختيار گرفتن انرژي هاي دست نيافته (انرژيهاي نو) و حمايت و ترويج كاربرد آن

4-      نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي به منظور رعايت رفاه مردم و حفظ منابع انرژي كشور

5-      تعيين الگوي مصرف انواع انرژي با رعايت مصالح كشور و حفظ حقوق مردم

6-      سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور مديريت مصرف انرژي

7-      تدوين استانداردها و مقررات لازم براي توليد، مصرف و تبديل انرژي در كليه بخشهاي اقتصادي و اجتماعي

8-      حمايت از توسعه تحقيقات كاربردي، فن آوري و منابع انساني در بخش انرژي

9-      توليد آمار و اطلاعات پايه بخش انرژي و تسهيل دسترسي به آنها

10-  برنامه ريزي براي اصلاح ساختار مصرف انرژي و اعطاي تسهيلات مالي و فني لازم در بخش انرژي

11-  حذف انحصار، ايجاد و توسعه رقابت و حمايت از بخش غيردولتي براي مشاركت در فعاليتهاي بخش انرژي با هدف افزايش كارائي و حفظ حقوق مردم

12-  تهيه، تدوين و پيشنهاد قوانين مرتبط با بخش انرژي

13-  تعيين نرخ انواع انرژي

14-  كاهش، شفاف سازي و هدفمند كردن يارانه

15-  ارزيابي رضايت مشتركين و سياست هاي بهبود آن

 

وظايف حاكميتي بخش برق

 

1-      سياستگذاري و برنامه ريزي كلان و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه در حد حصول اطمينان از تامين برق مورد نياز

2-    تصويب و ابلاغ استانداردها و دستورالعملهاي لازم براي تنظيم اثرات خارجي صنعت و رعايت حقوق مشتركين و مصالح جامعه و نظارت بر اجراي آنها در زمينه هاي فني، زيست محيطي، ايمني و ارائه خدمات به مشتركين

3-       كاهش، شفاف سازي و هدفمند كردن يارانه ها

4-       تصويب تعرفه هاي فروش برق

5-    تهيه و تصويب مقررات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ناظر بر روابط شركتهاي فعال در بازار برق و نظارت بر اجراي آنها

6-       ايجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق كه امكان رقابت در آنها وجود دارد

7-       تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي در صنعت برق

8-       تسهيل دسترسي عمومي به آمار و اطلاعات صنعت برق

9-    نظارت بر اجراي قوانين و برنامه ريزي براي تحقق سياستهاي مصوب كشور در رابطه با صنعت برق و تامين هزينه اجراي سياستها و طرحهاي غيراقتصادي از ديد بنگاه برق

10-   حمايت از توسعه تحقيقات كاربردي ، فن آوري و منابع انساني در صنعت برق

11-   ظرفيت سازي و حمايت از صنايع داخلي

12-   تهيه، تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات مرتبط

13-   ارزيابي رضايت مشتركين و سياستهاي بهبود آن

وظايف حاكميتي بخش برنامه ريزي و امور اقتصادي

وظايف حاكميتي بخش برنامه ريزي و امور اقتصادي


1- مطالعات و آينده نگري همه جانبه شرايط محيطي و جهاني صنعت آب و برق

2- تدوين برنامه دوربرد و راهبردي وزارت نيرو

3- تلفيق برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق

4- تلفيق، تدوين و ارائه لايحه بودجه وزارت نيرو

5-  نظارت دقیق ، مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه

6- تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه

7- تدوين سياستهاي تشويقي و حمايت از بخش خصوصي و سرمايه گذاري غيردولتي و خارجي

8-  برنامه ريزي جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي صنعت

9- مطالعات و بررسي ظرفيتهاي داخلي صنعت آب و برق

10- تدوين سياستهاي توسعه كارآفريني در وزارت نيرو

11- انجام امور مربوطه به دبيرخانه مجامع عمومي شركتهاي تابعه

12- نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق

13- مطالعات و بررسي اقتصاد كلان صنعت آب و برق

14- مطالعات و بررسي بازار بين المللي مرتبط با وزارت نيرو

15- تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو

16- تدوين سياستهاي تشويقي و حمايتي از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق

17- تدوين سياستهاي راهبري بازار آب و برق

18- تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق

19- تدوين و استقرار سياستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق

20- مطالعات و آينده نگري همه جانبه شرايط محيطي و جهاني صنعت آب و برق

21- تدوين برنامه دوربرد و راهبردي وزارت نيرو

22- تلفيق برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق

23- تلفيق، تدوين و ارائه لايحه بودجه وزارت نيرو

24- نظارت دقیق ، مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه

25- تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه

26- تدوين سياستهاي تشويقي و حمايت از بخش خصوصي و سرمايه گذاري غيردولتي و خارجي

27- برنامه ريزي جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي صنعت

28- مطالعات و بررسي ظرفيتهاي داخلي صنعت آب و برق

29- تدوين سياستهاي توسعه كارآفريني در وزارت نيرو

30- انجام امور مربوطه به دبيرخانه مجامع عمومي شركتهاي تابعه

31- نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق

32- مطالعات و بررسي اقتصاد كلان صنعت آب و برق

33- مطالعات و بررسي بازار بين المللي مرتبط با وزارت نيرو

34- تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو

35- تدوين سياستهاي تشويقي و حمايتي از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق

36- تدوين سياستهاي راهبري بازار آب و برق

37- تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق

38- تدوين و استقرار سياستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق

وظايف حاكميتي بخش تحقيقات و منابع انساني

وظايف حاكميتي بخش تحقيقات و منابع انساني

 

1- برنامه ريزي جامع منابع انساني صنعت آب و برق

2- تدوين سياستها و راهبري منابع انساني

3- مطالعه و بررسي و تنظيم سياستهاي افزايش انگيزش و كارآمدي منابع انساني

4- بررسي و تدوين راهكارهاي استقرار ارزشهاي انساني در سازمان

5- مطالعات، برنامه ريزي و ساماندهي امر مديريت و ارائه الگوي مناسب مديريتي

6- راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سلامت اداري

7- مطالعات، تدوين، اصلاح و استقرار ساختار سازماني، سيستمها و روشهاي کارآمد در وزارت نيرو

8- تدوين و ارائه طرحهاي ارتقاء كيفيت و بهبود بهره وري صنعت آب و برق

9- تدوين سياستهاي آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق

10- ساماندهي ارتباطات با مراكز آموزشي و پژوهشي درون و برون صنعت آب و برق

11- تدوين سياستها و استراتژي توسعه فن آوري

12- تدوين و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش

13- راهبري برنامه هاي آموزشهاي تخصصي مورد نياز صنعت

14- هدايت هيات هاي امناء مراكز آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق

15- مطالعه و بررسي مستمر فن آوريهاي نوين اطلاعاتي مورد نياز صنعت

16- تدوين نظام ارتباطات بهنگام در صنعت آب و برق

17- تدوين و استقرار نظام آماري و اطلاعاتي در وزارت نيرو

18- مديريت و راهبري اطلاعات علمي، اسناد و كتابخانه

19- ايجاد بانك اطلاعاتي صنعت و بروزرساني آن

20- مطالعه و ارائه سيستم هاي مكانيزه جهت ارائه خدمات به مشتركين صنعت آب و برق

وظايف حاكميتي بخش پشتيباني، حقوقي و امور مجلس

وظايف حاكميتي بخش پشتيباني، حقوقي و امور مجلس

  

1- تدوين و استقرار نظام ارتباط با مجلس شوراي اسلامي و رسيدگي به سوالات و تذكرات نمايندگان

2- برنامه ريزي جهت اطلاع رساني فعاليت هاي صنعت آب و برق به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

3- پيگيري طرحها و لوايح مرتبط با صنعت آب و برق در مجلس شوراي اسلامي

4- برنامه ريزي و تنظيم ملاقاتهاي نمايندگان با وزير

5- تدوين و استقرار نظام حقوقي صنعت آب و برق

6- نظارت بر استقرار نظام ثبت املاك و اراضي وزارت نيرو

7- مطالعه ، بررسي و به روزآوری قوانين و مقررات مرتبط با صنعت آب و برق

8- بررسي و اظهار نظر حقوقي در مورد كليه طرحها و لوايح قانوني مرتبط با وزارت نيرو

9- انجام امور اداري، استخدامي و بازنشستگي كاركنان

10- انجام امور انگيزشي، بيمه، درمان و ورزش كاركنان

11- مديريت اسناد و انجام امور پشتيباني حوزه ستادي وزارت نيرو

12- نظارت بر انجام خدمات و تداركات عمومي و فني

13- انجام امور دريافت و پرداخت

14- رسيدگي و نظارت بر امور مالي و اعتباري

15- انجام امور دفترداري حسابداري

16- نگهداري و تنظيم حسابها

دريافت فايل متن وظايف حاكميتي