درباره وزارت نيرو > چشم انداز

چشم انداز

طرح تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردي بلندمدت وزارت نيرو

تا افق 1404

(تاریخ ويرايش 21 / 10 / 90)

 

تنظيم:
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي

دفتر برنامه ريزي راهبردي و تلفيقي

گروه برنامهريزي راهبردي

مقدمه

     طرح تدوين سند چشمانداز و برنامة راهبردي بلندمدت وزارت نيرو از پنج سال گذشته تاكنون در سطح ستاد وزارتخانه و شركتهاي مادر تخصصي در جريان است. در فاز يك اين طرح مأموريت، چشمانداز، ارزشها و راهبردهاي وزارت نيرو و بخشهاي پنجگانه «آب»، «برق و انرژي»، «آب و فاضلاب»، «آموزش، پژوهش و فناوري» و «پشتيباني صنعت آب و برق» تدوين شدهاند. در فاز دو طرح نیز، راهبردهای وظیفهای در حوزه‌های ده‌گانه «منابع انساني»، «ساختار و فرآيند»، «خصوصيسازي»، «فناوري اطلاعات و ارتباطات»، «مالي»، «مشتركين»، «توسعة صادرات»، «روابط بين‌الملل»، «روابط عمومي» و «مديريت بحران و پدافند غيرعامل» توسط کارگروههای مربوط حاصل شده‌اند.

     تمامي اسناد طرح توسط كارگروههاي تخصصي تدوين ‌شده، سپس كميتة راهبري و هماهنگي كه به رياست جناب آقاي مهندس چيت‌چيان مشاور عالي وزير نيرو و با عضويت حدود سي نفر از خبرگان و صاحب‌نظران صنعت آب و برق تشكيل مي‌شود، نسبت به بررسي، اصلاح و تأييد اين اسناد اقدام مينمايد. اسناد مصوب كميتة راهبري و هماهنگي در شوراي عالي طرح (شوراي معاونين و مشاورين وزارت نيرو) بررسي شده و پس از تصويب توسط وزير محترم نيرو به تمامي بخش‌هاي زيرمجموعه ابلاغ مي‌گردند.

     گزارش حاضر با عنوان «خلاصه نتايج طرح تدوين سند چشمانداز و برنامة راهبردي بلندمدت وزارت نيرو، تاكنون» به اراية خلاصه نتايج حاصله از طرح تا مقطع زماني فعلي ميپردازد.

 

رديف

موضوع

مأموريت، چشمانداز و ارزشها

1

مأموریت، چشمانداز و ارزشهاي وزارت نيرو

2

مأموریت و چشمانداز بخش آب

3

مأموریت و چشمانداز بخش برق و انرژي

4

مأموریت و چشمانداز بخش آب و فاضلاب

5

مأموریت و چشمانداز بخش آموزش، پژوهش و فناوري

6

مأموریت و چشمانداز بخش پشتيباني صنعت آب و برق

راهبردهاي بخشي

7

راهبردهاي وزارت نيرو

8

راهبردهاي بخش آب

9

راهبردهاي بخش برق و انرژي

10

راهبردهاي بخش آب و فاضلاب

11

راهبردهاي بخش آموزش، پژوهش و فناوري

12

راهبردهاي بخش پشتيباني صنعت آب و برق

راهبردهاي حوزههاي وظيفهاي

13

راهبردهاي وظيفهاي حوزه منابع انساني

14

راهبردهاي وظيفهاي حوزه ساختار و فرآيند

15

راهبردهاي وظيفهاي حوزه خصوصيسازي

16

راهبردهاي وظيفهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

17

راهبردهاي وظيفهاي حوزه مالي

18

راهبردهاي وظيفهاي حوزه مشتركين

19

راهبردهاي وظيفهاي حوزه توسعة صادرات

20

راهبردهاي وظيفهاي حوزه روابط بينالملل

21

راهبردهاي وظيفهاي حوزه روابط عمومي

22

راهبرد وظيفهاي حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل

 

مأموریت وزارت نيرو

وزارت نیرو عهدهدار مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بسترسازي توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق میباشد و نقش محوری خود را به نحو مؤثر در صیانت از منابع ملی، حفظ محیطزیست، ارتقای بهداشت عمومی، رفاه اجتماعی و خود اتکایی برای توسعه پایدار کشور ایفاء میکند.

وزارت نیرو با سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط و ایجاد فضای مناسب براي حضور مؤثر بخشهای غير دولتي و سایر نقشآفرینان، بخشهاي آب، برق و خدمات فاضلاب را در راستای تحقق چشمانداز کشور راهبری و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخصهای ملی و بینالمللی، حقوق و رضایت ذینفعان، به ویژه مردم را تامین میکند.

وزارت نیرو با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و روشهای پیشرفته مدیریت و همچنین توسعه فناوریهای نوین سازگار با محیطزیست، علاوه بر توسعه و ارتقاي بهرهو