معاونین وزیر نیرو


 

رديف عنوان نام و نام خانوادگي پست الكترونيك
1 قائم مقام وزير ستار محمودي mahmoudi@moe.gov.ir
2 قائم مقام وزير در امور بين الملل اسماعيل محصولي mahsouli@moe.gov.ir
3  معاون وزیر در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی عليرضا دائمي daemi@moe.gov.ir
4 معاونت آب و آبفا رحيم ميداني meidani@moe.gov.ir
5 معاون تحقيقات و منابع انساني علي اكبر مهاجري mohajeri@moe.gov.ir 
6 معاون برق و انرژِی هوشنگ فلاحتيان falahatian@moe.gov.ir 
7 معاون حقوقی، مجلس و پشتیبانی رضا انجم شعاع anjom@moe.gov.ir