خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
13031443000 ارايه آمارهاي ثبتي صنعت آب و برق:
13031442000 توليد، بروزرساني و اشتراك‌گذاري اطلاعات مكاني در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور:
13031444000 حمايت از اختراعات و نوآوري‌هاي حوزه آب و برق: