تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
مدارك مورد نياز براي صدور پروانه احداث :
-1 فرم درخواست تكميل شد هي توسط متقاضي.
-2 نامه شركت مادر تخصصي برق حرارتي مبني بر درخواست صدور پروانه براي متقاضي.
-3 كپي موافقت نامهي اولي هي احداث.
-4 كپي تأييديهي مطالعات امكان سنجي نيروگاه توسط معاونت برنامه ريزي شركت مادر تخصصي
برق حرارتي.
-5 كپي تأييديهي مطالعات اتصال به شبكه ي نيروگاه توسط معاونت برنامه ريزي شركت مادر
تخصصي برق حرارتي.
-6 كپي موافقتنامه ي متقاضي احداث با تأمي نكننده ي مالي يا بانك عامل.
-7 كپي مجوز زيست محيطي از سازمان حفاظت محيط زيست محل احداث نيروگاه.
-8 تعهدنامهي شماره، تاريخ، مهر و امضا شده توسط دارندگان حق امضاي شركت متقاضي دريافت
پروانه ي احداث در يك برگ.  (در صورت استفاده شدن هر دو روي برگه، هر دو طرف مهر و
امضا شود(.
-9 تفاهمنامهي سه جانبه مابين شركت مادر تخصصي برق حرارتي، سرمايهگذار و شركت پروژه.
(ارائه ي اين تفاهم نامه در صورتي مورد نياز است كه شركت متقاضي دريافت پروان هي احداث
)شركت پروژه(و شركتي كه مورد ارزيابي توانمندي مالي قرار گرفته است (سرمايهگذار)، يكسان
نباشند)
-10 كپي اسناد ثبتي متقاضی( اساسنامه، روزنامه رسمي، آگهي تغييرات و آخرين صورتجلسه مجمع
عمومي).
-11 كپي تأييديه ي كميته ي ارزيابي متقاضيان غيردولتي از شركت مادر تخصصي برق حرارتي مبني بر
تأييد توانمندي مالي متقاضي به همراه جدول نهايي امتيازات.
-12 كپي شناسنامه مدير عامل و اعضاي هيات مديره.
-13 كپي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام
(مرجعي مشابه در مورد موسسه)براي سال مالي گذشته شامل ترازنامه، صورت سود و زيان،
گردش حساب سود)زيان) انباشته، صورت جريان وجوه نقد و يادداش تهاي توضيحي.