تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات > 3-عنوان خدمت:پروانه بهره برداری(تولید)از نیروگاه های تولید پراکنده(متصل به شبکه پایین تر از63 کیلوو)