همايش ميراث فرهنگي و توسعه پايدار
برگزاري همايش از:1394/10/23
برگزاري همايش تا:1394/10/24
حوزه های موضوعی تحت پوشش: آمايش سرزمين ، مديريت منابع آب، توسعه پايدار ، گردشگري
محل برگزاری سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
برگزار کننده: موسسه گنيجه ملي آب ايران
حامیان همایش:
مهلت ارسال مقاله: 15 آذر ماه سال جاري
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
محورهای همایش:
وب سایت: