اولين رويداد جامع مديريت بحران كشور
برگزاري همايش از:1394/10/02
برگزاري همايش تا:1394/10/05
حوزه های موضوعی تحت پوشش: ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی
محل برگزاری ورزشگاه آزادي - هتل المپيك
برگزار کننده: سازمان مديريت بحران كشور
حامیان همایش: وزارت كشور ، وزارت نيرو ، صداو سيما و...
مهلت ارسال مقاله:
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
محورهای همایش:
وب سایت: www.irtsn.com