سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در پيشبرد اهداف صنعت آب و برق
برگزاري همايش از:1395/05/12
برگزاري همايش تا:1395/05/13
حوزه های موضوعی تحت پوشش:
محل برگزاری مركز همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه شهيد بهشتي
برگزار کننده: دفتر فناوري اطلاعات حوزه ستادي وزارت نيرو
حامیان همایش:
مهلت ارسال مقاله:
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
محورهای همایش:
وب سایت: http://ict.moe.gov.ir