چهارمين نمايشگاه و همايش سد و تونل ايران
برگزاري همايش از:1395/07/05
برگزاري همايش تا:1395/07/07
حوزه های موضوعی تحت پوشش: -
محل برگزاری هتل المپيك
برگزار کننده: -
حامیان همایش: -
مهلت ارسال مقاله: -
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
محورهای همایش: -
وب سایت: www.datex.refna.com