همایش ملی حقوق آب، فرصت ها و راهکارها
برگزاري همايش از:1395/09/15
برگزاري همايش تا:1395/09/16
حوزه های موضوعی تحت پوشش: آب، آب و فاضلاب
محل برگزاری سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی
برگزار کننده: موسسه پژوهشی حقوق انرژی (وابسته به دانشگاه تهران)، با مشارکت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت نیرو، دانشگاه تهران (دانشكده حقوق و علوم سیاسی)
حامیان همایش: معاونت حقوقی و مجلس وزارت نیرو، معاونت آب و آبفا وزارت نیرو، پژوهشکده آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شركت مهندسی آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه ای سمنان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه فردوسی مشهد
مهلت ارسال مقاله: 1395/08/16
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
محورهای همایش: محورهاي مقالات
 
الفمباني و اصول حقوق آب
۱- مبانی فقهی حقوق آب
۲- جایگاه عرف در حقوق آب
۳- حقوق آب در اسناد بالادستی (قانون اساسی، سیاست­های کلی نظام و قوانین برنامه توسعه)
۴- مبانی و چالش­های حقوق آب در قوانین موضوع با تأکید بر قانون توزیع عادلانه آب
۵- مطالعه تطبیقی مبانی حقوق آب
۶- مبانی مالکیت و بهره­برداری آب در نظام حقوقی ایران
۷- نقش دولت در سیاست­گذاری، برنامه­ریزی، مدیریت و تنظم مقررات آب
۸- مبانی دادرسی دعاوی و اختلافات آب
۹- حقوق کیفری و جرم شناسی آب
۱۰- مقابله با آلودگی آب و حفاظت از منابع آب در نظام حقوقی ایران
۱۱- حقوق آب و توسعه پایدار
 
بآبهاي مرزي و بين‌المللي
۱- آلودگي رودخانه اروند
۲- تاثير سدسازي كشورهاي حوزه بين‌النهرين بر روي‌ رود اروند
۳- كشتيراني رودخانه اروند
۴- مورفولوژي رودخانه اروند
۵- تاثير تغيير اقليم بر رودخانه هيرمند
۶- تعهد بين المللي حفاظت از تالابها: مطالعه موردي هورالعظيم
۷- تعهد بين‌المللي حفاظت از تالابها: مطالعه موردي هامون
۸- مطالعه موردي آراي بين‌المللي مربوط به رودخانه‌هاي مرزي و مشترك
۹- تعريف عرفي حقابه در روزنامه‌هاي مرزي و مشترك
۱۰- تعهد بر حفاظت از محيط زيست و مقابله با ريزگردها در حقوق بين‌الملل
۱۱- مطالعه موردي حقوق مكتسبه ايران در رودخانه هريرود
۱۲- مطالعه موردي حقوق مكتسبه ايران در رودخانه ارس
۱۳- مطالعه موردي حقوق مكتسبه ايران در رودخانه هامون
۱۴- اصول و مباني مشترك موجود در معاهدات رودخانه‌هاي مرزي و مشترك ايران
۱۵- حقوق سرمايه‌گذاري در حوزه آب
 
جحوزه آبهاي زير زميني
۱- بررسی تطبیقی نظام های حقوقی آب های زیرزمینی در کشورهای مشابه با ایران
۲- نقد و تحلیل سیاست جنایی ایران در حمایت از منابع آب های زیرزمینی
آسیب شناسی نظام های تقنینی جرایم علیه منابع آب
کارایی یا عدم کارایی ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از منابع آب
مطالعه تطبیقی جرایم علیه منابع آب
مطالعه تطبیقی ضمانت های اجراهای کیفری جرایم علیه منابع آب
علت شناسی جرایم علیه منابع آب (شامل: نواقص تقنینی – عوامل اجتماعی ،فرهنگی و منطقه ای –عوامل اقلیمی و جغرافیایی )
آسیب شناسی رویه قضایی در حمایت از منابع آب
پیشگیری از جرایم علیه منابع آب (شامل : پیشگیری تقنینی – پیشگیری وضعی –پیشگیری اجتماعی )
سنخ شناسی مرتکبین جرایم علیه منابع آب
جایگاه مشارکت در حمایت از منابع آب
مطالعه تطبیقی رویکرد مشارکتی در حمایت از منابع آب
۳- نظام حقوقی بهره برداری از آب های زیرزمینی (صدور پروانه ، سند آب، نظام مجوز، حفاظت، تعارضات منافع بین بهره برداران)
۴- الزامات حقوقی و مساله پایداری کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی (آلودگی، حفاظت و ممنوعیت‌ها )
۵- آسیب شناسی نظام دادرسی حاکم برآب با تاکید بر نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی و اجرای احکام
۶- نقد و تحلیل نظام مالکینی آب های زیرزمینی با تمرکز بر مقوله انفال ،مشترکات و حیازت آبها و حقوق بهره برداران و حقابه داران .
۷- نظام اداری حاکم بر آب های زیرزمینی (اختیارات و مسئولیت های دولت در کمسیون های قانونی مندرج در ضوابط قانون)
۸- آسیب شناسی و تحلیل قوانین از منظر قانونی، فقهی، عرفی و اجرايي
نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی در حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب های زیرزمینی
دحوزه آبهاي سطحي
۱- آسیب‌شناسی نظام حقابه‌های سنتی و مدرن آب‌های سطحی
۲- نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع آب سطحی (صدور پروانه، سند آب، نظام قراردادیهای آب)
۳- نظام حقوقی حفاظت و بهره‌برداری از تالاب‌ها
۴- نظام حقوقی حفاظت از آب در برابر آلودگی آب‌های سطحی
۵- حقوق آب، حفاظت کمی و کیفی آب‌های سطحی (حریم رودخانه‌ها و سواحل)
۶- نظام کیفری آب‌های سطحی در حقوق آب ایران
۷- بررسی نظام حقوقی استفاده از آب‌های نامتعارف (نظام استفاده از فاضلاب و پساب، آب شیرین کن، مدیریت آب و هوا، باروری ابرها)
۸- نقد رویه و آراء قضایی مترتب بر آب‌های سطحی
۹- نظام تطبیقی حقوق آب‌های سطحی یا تمرکز بر کشورهای دچار کم آبی
۱۰- بررسی نظام حقوقی انتقال آب‌های سطحی
 
 
وب سایت: www.waterlawconf.com