جشنواره نيرو رسانه
برگزاري همايش از:1397/03/20
برگزاري همايش تا:1397/06/15
حوزه های موضوعی تحت پوشش:
محل برگزاری
برگزار کننده: وزارت نيرو
حامیان همایش:
مهلت ارسال مقاله:
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
محورهای همایش:
وب سایت: pr.moe.gov.ir