بخش نفت و فرآورده های نفتی = 29 سال
1397/09/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي