بخش زغال سنگ و بیوماس جامد = 29 سال
1397/09/06
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي