رويدادي كه آمار مي‌آفريند
1392/09/02
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}