سالمند شدن جمعیت واصلاحات سیستم بازنشستگی
1392/08/14
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
سالمند شدن جمعيت و اصلاحات سيستم هاي بازنشستگي
تهيه وتنظيم : زهرا زاده غلام
واحد مطالعات وتحقيقات بيمه اي
موسسه حسابرسي صندوق بازنشستگي كشوري
سالمند شدن جمعيت و اصلاحات سيستم هاي بازنشستگي
ال بيير سارنسون 1 رئيس مؤسسه بازنشستگي تكميلي بازار كار 2 دانمارك
ال بول 3 مشاور مؤسسه بازنشستگي تكميلي بازار كار دانمارك
مسكو، سپتامبر 2007 ،(ISSA) ارائه شده در سمينار اتحاديه تأمين اجتماعي
كميسيون فني بيمه سالمندي، از كار افتادگي و بازماندگان
1- Ole Beier Sørensen
2-Labour Market Supplementary Pensions Institution
3- Ole Buhl

پيش گفتار

سالمند شدن جمعيت ومشكلات اجتماعي واقتصا دي متاثر ازآن كشورهاي جهان را وادار به بررسي راه حل هاي مختلف به منظور فائق آمدن بر مشكلات مترتب بر
مسن شدن جمعيت نموده است ، كه ازآن جمله مي توان به اصلاحات درسيستمهاي بازنشستگي اشاره نمود .درمقاله پيوست با بررسي موردي در مورد اقدامات 7 كشور مختلف نشان د اده شده كه اصلاحات سيستمهاي باز نشستگي را نيز به تنهايي نمي توان راه حلي ب راي مسائل سالمندان به ويژه در خصوص پرداختهاي مستمري دانست واصولاً تصميم گيري افراد درخصوص بازنشستگي متاثر از عوامل مختلفي از جمله طرحهاي مختلف تامين اجتماعي ، بازا ر اشتغال وازهمه مهم ت ر رفتار اشخاص مي باشد كه بايستي به مجموعه آنها درتصميم گيريها توجه نمود .
مقاله پيوست برگردان گزارشي است كه درسمينا راتحاديه تامين اجت ماعي درسال 2007 درمسكو ارائه گرديده ومتضمن نكاتي است كه توجه به (ISSA) آنها درهنگام تغييرات سيستم هاي بازنشستگي ضروري است .
واحد مطالعات وتحقيقات بيمه اي موسسه حسابرسي صندوق بازنشستگي كشوري بهمن 1389
فهرست
چكيده............................................................................ ١
مقدمه............................................................................. ٢
عوامل مؤثر بر الگوهاي بازنشستگي(تمايل به بازنشستگي ) ............... ٤
اصلاح طرح هاي تأمين اجتماعي در مقابله با گذرگاه هاي خروج
سالمندان از بازار كار.......................................................... ٦
طرح هاي بازنشستگي سالمندي.............................................. ٧
طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد......................................... ٩
بازنشستگي تدريجي.......................................................... ١٠
از كار افتادگي................................................................ ١١
طرح هاي بيكاري............................................................ ١٣
طرح هاي بازنشستگي خصوصي............................................ ١٤
نتايج............................................................................ ٢٠
منبع:............................................................................ ٢٣
١ چكيده
بسياري از كشورها با چالش هاي مرتبط با سالمند شدن جمعيت مواجه هستند .اصلاحات سيستم هاي بازنشستگي پاس خي به بخشي از اين چالش ها مي باشد ،
با اين حال نياز به استراتژي هاي جامع تر و وسيع تر كه كل حوزه اصلاحات بازنشستگي را پوشش دهد همچنان احساس مي شود. اين مقاله بر پايه مطالعات
موردي 7 كشور و ديگر منابع در دسترس، به بحث در موضوع ابتكارات كشورهاي مختلف در زمينه اصلاحات تأمين اجتماعي شامل طرح هاي بازنشستگي دولتي،
بازنشستگي پيش از موعد، از كارافتادگي، طرح هاي بيمه بيكاري، طرح هاي بيمه درمان، طرح هاي بازنشستگي خصوصي، سياست هاي مالياتي و سياست هاي بازار كار و غيره مي پردازد.
اين مقاله نشان مي دهد كه فرايند موفق الگ وهاي بازنشستگي، راهبرد هاي چند بعدي را بمنظور افزايش مشاركت كاركنان مسن در بازار كار و اجتناب از
بكارگيري غير عمد بازنشستگي پيش از موعد را به وسيله هر شكل از پوشش هاي تأمين اجتماعي مي طلبد.
اصلاحات موازي(همزمان) در زمينه بازنشستگي هاي خصوصي و همچنين اصلاح سيستم ماليات هاي بازنشستگي نيز ممكن است براي جلوگيري از جايگزيني
بازنشستگي پيش از موعد بكار آيند.
٢ مقدمه
بسياري از كشورها در سراسر جهان، خصوصاً كشورهاي توسعه يافته كه در مركز فرايند سالمند شدن جمعيت واقع شده اند ، جمعيت مسن م ي شود و در نتيجه
وضعيت اقتصاد ي با چالشي جدي روبرو شده و اصلاح ات لازم ضروري مي گردد. سالمند شدن جمعيت نتيجه روندهاي متفاوت است . در دهه هاي اخير نرخ طول عمر افزايش يافته، درحالي كه نرخ باروري كاهش و در برخي كشورها به شدت كم مي باشد.
سالمند شدن جمعيت جنبه هاي مختلف اقتصادي و سيا سي را تحت تأثير قرار مي دهد و باعث افزايش شديد در هزينه هاي عمومي شده و فشار مضاعفي را بر
تأمين اجتماعي تحميل مي كند . بالا رفتن تعداد سالمندان فقط به معني افزايش هزينه هاي بازنشستگي نيست، بلكه به معني افزايش تقاضا براي خدمات سلامت،
خدمات مراقبت خانگي، خدما ت مسكن براي سالمندان آسيب پذير و خانه هاي سالمندان و غيره نيز مي باشد.
تغييرات جمعيت ي بطور كلي ، اولويت هاي رفاهي را نيز تهديد مي كند و به طور بالقوه تعارض بين نسلي ايجاد مي كند، چرا كه مي تواند توسعه رفاه در ساير
حوزه ها و ساير نسل ه ا را محدود كند . برخي ك شورها اكنون با معماي پيچيده چگونگي اداره وظايفي مواجهند كه سابق بر اين دولت ها با آن ها مواجه نبوده اند.
چالش مطرح شده در زمينه اقتصاد و بازار كار جدي و پيچيده است . اصلاحاتي كه اين وضع نامساعد را هدف قرار مي دهند، در دستور كار سياسي كشورهاي
4 و بخصوص كشورهاي توسعه يافته عضو سازمان همكاري (EU) عضو اتحاديه ا روپا 5 قرار دارند. (OECD) هاي اقتصادي و توسعه
٤- European Union
5- Organization for Economic Co-operation and Development
٣ اصلاح سيستم هاي بازنشستگي در اين حوزه، موضوع بسيار با اهميتي است و اكثر بحث هاي بين المللي در زمينه سالمند شدن جمعيت بر اصلاح سيستم هاي
بازنشستگي تمركز كرده و منعكس كننده اين واقعيتند كه افزايش شمار سالمندان و افزايش طول عمر، باعث افزايش هزينه هاي طرح هاي بازنشستگي و در نتيجه
نياز به تأمين پايداري مالي بلند مدت را اجتناب ناپذير مي سازد.اصلاحات ياد شده تنها محدود به سيستم هاي بازنشستگي نمي باشد . اگرچه درواقع تمركز اصلي بر اصلاح سيستم ها ي بازنشستگي قرار دارد ، ليكن اثرات متقابل آن، طراحي سيستم هاي بازنشستگي، تأمين اجتماعي، ماليات و سياست هاي بازار
كار را تحت تأثير قرار مي دهد.
اين موضوعات در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته و نشان داده مي شود كه الگوهاي موفق اصلاحات بازنشستگي نيازمند كاربرد استراتژي هاي چند بعدي و
جامع خصوصاً در راستاي افزايش مؤثر مشاركت سالمندان در بازار كار است.
٤ عوامل مؤثر بر الگوهاي بازنشستگي(تمايل به بازنشستگي )
ادبيات و پيشينه تحقيقات انجام گرفته در زمينه تصميمات بازنشستگي تقريباً وسيع و گسترده مي باشند . ازگذشته تا كنون ، نظريه هاي موجود در زمينه تصميمات فردي افراد در زمينه كار و بازنشستگي بر دو عامل جذابيت و اجبار به خروج از بازارهاي كار متمركز مي باشد.احتمالاً مهمترين دليل بازنشستگي كاركنان، امكان پذير بودن آن است . قابليت دسترسي به مزا ياي بازنشستگي يا ديگر ابزارهاي حمايتي در دوران بازنشستگي مشوق نيرومندي براي بازنشستگي خواهد بود . افراد ممكن است تمايل به خروج از بازار كار داشته باشند . وجود توان مالي و همچنين ارجحيت بازنشستگي پيش ازموعد در تصميم به خروج از بازار كار دخيل است.
اما بازنشستگي پيش از موعد تنه ا تحت تأثير دسترسي به اين گزينه و همچنين سخاوت طرح بازنشستگي قرار ندارد. در ميان كشورهاي مختلف ، شمار زيادي از
عوامل و نيروهاي پيش برنده براي بازنشستگي پيش از موعد وجود دارند: مشكلات سلامتي- كه اغلب مرتبط با شغل هستند - نگرش هاي منفي به كا رفرما، تبعيضات
سني، محدوديت هاي سني در قراردادهاي استخدامي ، ساختارهاي سخت و غيرقابل انعطاف دستمزدها، عدم وجود موقعيت اشتغال پاره وقت و ساختار بازارهاي
كارفق طبرخي ازاين نيروها هستند .ازسوي ديگر كارگران ممكن است مجبور به خروج از بازار كار شوند. مراقبت از اعضاي خانواده مي تواند يكي از عوامل اجبارباشد.
تصميم به بازنشستگي با در نظر گرفتن فاكتورهايي نظير عوامل فردي در طول دوران زندگي فرد، روابط فردي، و اقتصاد كلي خانوا ر اتخاذ مي شوند . عوامل
مرتبط با اين ابعاد به راحتي در طبقه بندي عوامل جذب و اجبار به خروج از ب ازار كار قرار نمي گيرند.
اين گزارش عمدتاً بر عوامل جذب و نه اجبار با تأكيد بر طرح هاي بازنشستگي ،
تأمين اجتماعي، سياست هاي بازار كار و ماليات بندي در 7 كشور منتخب : كانادا،
شيلي، جمهوري چك، دانمارك، آلمان، لهستان و تونس متمركز مي شود.
٥ ويژگي هاي اصلي سيستم هاي بازنشستگي در كشورهاي مورد مطالعه بيشتر كشوره اي مورد مطالعه با پيامدهاي سالمند شدن جمعيت روبرو هستند . اما
اين مشكلات به شكل قابل توجهي متفاوت و متنوعند و فقط در برخي كشورها سالمند شدن به عنوان يك مشكل حاشيه اي و نه چندان با اهميت بشمار م ي آيد.
از ميان هفت كشور مذكور، تونس و شيلي افزايش نيروي كار را در سال هاي پيش رو تجربه خواهند كرد.
هر يك از هفت كشور مذكور از سياست هاي رفاهي و رويكردهاي متفاوت نسبت ( به سيستم هاي تأمين اجتماعي استفاده مي كنند. (جدول شماره 1 جدول شماره 1.خصوصيات اصلي سيستم هاي بازنشستگي در 7 كشور سيستم بازنشستگي PAYG دولتي شرايط برخورداري از مزايا امكان برخورداري از بازنشستگي پيش از موعد اختياري مزاياي دولتي مرتبط با درآمد پوشش بازنشستگي خصوصي مدت زمان برخورداري ازمزاياي بيكاري كانادا بله سن و سابقه اقامت براي طرح بازنشستگي و سن و , OAS پايه آزمون درآمد براي مزاياي مبتني بر آزمون استطاعت بله بله متوسط كوتاه شيلي خير سن و سابقه پرداخت حق بيمه بله متوسط 
كوتاه جمهوري چك بله سن و سابقه پرداخت حق بيمه بله بله كوچك طولاني دانمارك بله سن و سابقه اقامت بله- مزاياي مشاركتي كه توسط بيمه بيكاري فراهم مي شود خير بزرگ طولاني آلمان بله سن و سابقه پرداخت حق بيمه بله بله بزرگ متوسط لهستان بله سن و سابقه پرداخت حق بيمه بله بله كوچك متوسط  تونس بله سن و سابقه پرداخت حق بيمه بله بله خيلي كوچك متوسط ٦ * بزرگ، متوسط و غيره به سهم نيروي كار استخدام شده اي كه در واقع تحت پوشش چنين ترتيباتي هستند، اشاره مي كند.
. * منبع: جاكوبسن و همكاران، 2006
اصلاح طرح هاي تأمين اجتماعي در مقابله با گذرگا ه هاي خروج سالمندان از بازار كار با توجه به سياست هاي دولت در پشت طرح هاي رفاهي متنوع ، يكسري  ازطرح هاي دولتي مثل طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد آشكارا خروج ازبازنشستگي را تسهيل مي كنند . با اين وجود، ديگر طرح هاي تأمين اجتماعي
مانند طرح هاي بازنشستگي تدريجي، طرح هاي بيكاري و از كار افتادگي ممكن است به عنوان ابزار هموار كننده 6 بازنشستگي پيش از موعد بكار روند و به طور
ضمني اين روند را تسهيل نمايند.
در زير، جنبه هاي متفاوت اصلاح سيستم هاي بازنشستگي و ديگر سيستم هاي تأمين اجتماعي كه راه هاي برخورداري از بازنشستگي پيش از موعد يعني بازنشستگي پيش از فرا رسيدن سن بازنشستگي قانوني تعيين شده را تسهيل مي كنند بر اساس تجربيات هفت كشور نامبرده مورد بحث قرار مي گيرد . اين مطالعه ابتدا در مورد طرح هاي بازنشستگي و سن بازنشستگي به طور كل اشاره و سپس به طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد، طرح هاي بازنشستگي تدريجي، از كار افتادگي و بيكاري مي پردازد.
يكي ديگر از روش هايي كه در دهه ه اي اخير مورد استفاده كشورهاي مختلف قرار گرفته است، ايجاد طرح هاي بازنشستگي خصوصي مي باشد كه در بخش
انتهايي اين مقاله به آن مي پردازد.
٦- de facto vehicles
٧ طرح هاي بازنشستگي سالمندي
از لحاظ بين المللي، متوسط سن بازنشستگي در سيستم هاي بازنشستگي دولتي 65 سال مي باشد . اين امر در مورد سيستم هاي بازنشستگي كشورهاي مورد بررسي نيز صادق است . با اين وجود، برخي از كشورها چون جمهوري چك و تونس از اين متوسط عمومي فاصله دارند.جدول 2. سن بازنشستگي واقعي و پيش از موعد در هفت كشورمردان زنان سن قانوني و سن  اختياري(پيش از موعد) بازنشستگي اجباري اختياري اجباري اختياري 60 65 60 كانادا 65 50 60 55 شيلي 65 57 اطلاعات موجود نيست - جمهوري چك 62 اطلاعات موجود نيست 61 60 65 60 دانمارك 65 60 65 60 آلمان 65  56 60 61 لهستان 65 50 60 50 تونس 60
. منبع: جاكوبسن و همكاران، 2006
توسعه سياست ها در اين 7 كشور نشان از يك تمايل بين المللي به سمت افزايش سن بازنشستگي قانوني از اوائل دهه 1990 دارد . اين تمايل از اين لحاظ قابل توجه مي باشد كه تغيير سن بازنشستگي قانوني در طول تاريخ بندرت اتفاق افتاده است. بر اساس مطالعاتي كه اخيراً صورت گرفته است، سن قانوني بازنشستگي در  بيشتر كشورها براي دهه ها ي متوالي بدون تغيير بوده است تا اين كه در اوايل .7( دهه 1990 فرايند افزايش سن بازنشستگي آغاز شد(ترنر، 2007 ٧- Turner, ٢٠٠٧
٨ بر اساس مطالعات آكچوئري، برخي كشورها بازنشستگي تأخيري را ارائه م ينمايند.به اين صورت كه براي بازنشستگان تأخيري، ضريب ا فزايش مزايا ر ا به عنوان پاداش در نظر مي گيرند . اين امر بيشتر در طرح هاي بازنشستگي وابسته به درآمد ديده مي شود . كشور دانمارك اقدام مشابهي را در طرح هاي بازنشستگي  غير مشاركتي پايه(با مقدار ثابت ) خود اعمال كرده است . ب ا وجود اين كه اين اقدامات از لحاظ حسي و شه ودي به نظر صحيح مي رسد، اثربخشي آن ها در حوزه افزايش مشاركت در بازار كار در سنين سالمندي قابل بحث است. گرچه از يك سو ، ايجاد انگيزه براي ادامه ا شتغال مطلوب است اما از سوي ديگر، چنين اقداماتي ممكن است باعث تحميل هزينه هاي بسياري چون منتفع ساختن كساني شود كه در صورت عدم وجود چنين شرايطي باز هم كار مي كردند . تصميم كاركنان سالمند بر باقي ماندن يا خروج از چرخه فعاليت و بازار كار ، عوامل بسياري بيش از چنين پاداش هايي را در بر مي گيرد. از اين گذشته، ادامه اشتغال بنا به محدوديت هاي موجود در قوانين، توافق نامه هاي جمعي، ويا در قراردادهاي كاري براي بسياري از كاركنان ممكن نيست. از آن جا كه تأثيرات چنين اقداماتي (تدارك بازنشستگي تأخيري ) در حوزه مشاركت در بازار كا ر ممكن است سؤال بر انگيز باشد، اما به شكل مستدل در حوزه عدالت اجتماعي قابل توجيه  است به طوري كه جبران عدم پرد اخت مزاياي دولتي كه در شرايطي بجز بازنشستگي تأخيري مي توانستند از آن برخوردار باشند به افرادي كه از دريافت مزاياي  خود چشم پوشي نموده اند، عادلانه بنظر مي رسد. افزايش سن قانوني بازنشستگي و اتخاذ روش هاي انگيزشي براي طرح هاي بازنشستگي تأخيري - بدون توجه به ك ارآيي آن ها - ورود به گذرگاه هاي اوليه بازنشستگي را به تعويق مي اندازد . چنين اقداماتي به راهبردهاي كلي افزايش احتمال مشاركت سالمندان در بازار كار كمك مي كند . از سوي ديگر مطالعات صورت گرفته در كانادا نشان داده اند كه افزايش سن برخورداري از مزاياي
٩ بازنشستگي، به افزايش شمار افرادي كه از مسيرهاي ديگري براي بازنشسته شدن استفاده مي كنند، مي انجامد. طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد مستمري هاي سالمندي در واقع مختص كساني است كه در بازار كار مانده اند وپيش از موعد بازنشسته نمي شوندومعمولاً نيز در بيشتر موارد گروه نسبتاً كم جمعيتي را شامل مي شود.
بنابراين، اصلاحات بازنشستگي و معرفي مشوق ه اي ادامه اشتغال و سن بالاتربراي بازنشستگي ، اگر نتوانند مسيرهاي مجاز خروج از بازار كار قبل از سن بازنشستگي را مورد توجه قرار دهند ، ممكن است از كارآيي لازم و كافي برخوردار نباشند. طرح هاي ب ازنشستگي پيش از موعد در بسياري از كشورها منجمله كشورهاي مورد مطالعه در اين گزارش وجود دارند.
در بسياري از موارد، ايجاد طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد بر پايه سياست هاي بازار كار - يعني باز توزيع اشتغال از سالمندان به جوانان - صورت گرفته است . بر اساس تجربيات ك شورهاي اروپايي كارايي اين رويكرد در دستيابي به هدف مورد نظر، همچنان پرسش برانگيز است . تعداد مشاغل ثابت نيست و
لزوماً كاركنان جوان جايگزين كاركنان مسني كه بازنشسته مي شوند، نخواهند بود. بسياري از مشاغل ي كه توسط كاركنان سالمند اداره مي شدند، به شكل منطقي و  يا به دليل ورود تكنولوژي جديد از بين مي روند.
به شكل استدلالي، مناسب تر است كه بازنشستگي پيش از موعد را به عنوان مزاياي رفاه عمومي بدانيم تا در معني قديم آن، به عنوان يك اقدام هدفمند در تأمين اجتماعي.
در حالي كه معرفي طرح بازنشستگي پيش از موعد ابتدائاً با ا ستقبال زيادي مواجه شد، اما در واقع، پياده كردن طرح بازنشستگي پيش از موعد ، خصوصاً در  زمان كمبود نيروي كار يا وضع نامساعد مالي يك سياست آزار دهنده است.
١٠ طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد به طور قابل توجهي از لحاظ زمان برداشت مزاياي آن پيش از سن بازنشستگي اجباري و از لحاظ طراحي آن ها بسيار متنوع و متفاوتند . اين طرح ها در 7 كشور مطرح شده در اين گزارش نيز ، با توجه به ميزان سخاوت سيستم متفاوت مي باشند . هر اندازه مزاياي طرح  بازنشستگي پيش از موعدي سخاوت بيشتري داشته باشد ، احتمال اتخاذ تصميم بازنشستگي پيش از موعد در مقابل ادامه اشتغال افزايش مي يابد. علاوه بر آن بايد  یادآور شد كه در بسياري از كشورها شرايط خاص مربوط به گروه هاي خاص ، به آن ها اجازه بازنشست گي زودتر از موعد مقرر را تحت شرايط و امتيازات جذاب صادر مي كنند.
چنين اقداماتي ممكن است به عنوان نيروي ايجاد انگيزه ب راي ورود به اين مشاغل خاص مورد استفاده قرار گيرد و يا اين كه شرايط خاص اين مشاغل را انعكاس
دهند. اغلب توجيه تدارك يا عرضه چنين ابزارهايي به عنوان بخشي از طرح هاي دولت بحث برانگيز است.
در شرايط افزايش تقاضاي نيروي كار و كمبود واقعي يا مورد انتظار نيروي كار، اساس حمايت بي قيد و شرط از بازنشستگي پيش از موعد دولتي بنظر قابل بحث
مي رسد. حتي اگر محرك هاي سياسي حمايت از ترتيبات بازنشستگي پيش از موعد را تأييد نمايند، اما سيستم ها و اثرات متقابل آن ها بايد به دقت طراحي شوند تا  در انگيزه هاي مؤثر و ايمن اشتغال و ساير ملاحظات مربوطه تعادل ايجاد گردد.
بازنشستگي تدريجي
برخي كشورها بازنشستگي پيش از موعد تدريجي 8 را به شكل تركيبي از كار پاره وقت و دريافت مزاياي بازنشستگي پيش از موعد ارائه مي كنند . با اين وجود،
٨- partial
١١ اساس ارائه كار پاره وقت براي كاركنان سالمند بدون توجه به مسئله سلامت آن ها بحث برانگيز است.
تجربيات كشورهاي اسكانديناوي اشاره بر اين دارد كه بازنشستگي تدريجي ممكن است در واقع باعث افزايش بازنشستگي پيش از موعد شده و گذرگاهي
براي بازنشستگي كساني ايجاد كند كه از جمله گروه هاي متوسط يا پردرآمد مي باشند؛ كساني كه در صورت عدم وجود چنين امكاني، زمان بيشتري را به شكل
تمام وقت فعاليت مي كردند.
سئوال اساسي در اين موضوع اين است كه آيا كار نيمه وقت اساساً اسبابي براي بازنشستگي زود هنگام يا دير هنگام مي باشد يا خير. به عبارت ديگر ، فراهم  اوردن فرصت هايي براي استمرار اشتغا ل از آن جهت كه انعطاف پذيري فردي را ضمن حفظ امنيت شغلي فراهم مي آورد مي تواند مطلوب باشد. در اين زمينه تجربيات نشان داده اند كه توجه بيشتر و دقيق به طراحي سيستم مذكور از اهميت بسيار برخوردار است.
از كار افتادگي
با افزايش سن، ناتواني ه ا و بيماري هاي افراد افزايش مي يابد و اقليتي بازار كار را درست پيش از سن بازنشستگي قانوني و به دليل كاهش توان كاري و همچنين كاهش ميزان سلامت ترك مي كنند . همه كشورهاي مو رد مطالعه در اين گزارش طرح هاي مستمري از كار افتادگي را به مورد اجرا مي گذارند و ترتيبات بازنشستگي پيش از موعد را براي اين گروه از افراد ارائه مي كنند.
سياست هاي رفاهي متضمن چنين طرح هايي ، از كار افتادگي و ناتواني را به عنوان يك ريسك اجتماعي در نظر مي گيرد. احتمالاً حجم اين شكل از بازنشستگي  پيش از موعد در بلند مدت به دليل توسعه امنيت شغلي، بهبود شرايط محيط كار، خلاصي از م شاغل پر خطر و خسته كننده و يكنواخت به دليل ورود تكنولوژي، افزايش كلي استانداردهاي سلامت، افزايش
١٢ كلي استانداردهاي زندگي و غيره كاهش خواهد يافت . با اين وجود در كوتاه مدت و ميان مدت، اقدامات ديگري براي ايجاد اطمينان نسبت به اين كه طرح هاي از كار افتادگي در مق ابله ب ا ريسك هاي اجتماعي طراحي شده اند ، مورد نياز است . اقدامات پيشگيرانه و بازتواني نقش مهمي در اين زمينه دارند. هدف اصلي  در زمينه بازنشستگي پيش از موعد (از كار افتادگي ) بايد اين باشد كه چنين مزايايي مختص آن دسته از كساني باشد كه واقعاً در شرايط نا مساعد كا ري فعاليت مي كنند.
با مروري بر سي است هاي 7 كشور پيش گفته، تفاوت هاي اساسي در اقدامات كاربردي هر يك از آنان قابل تشخيص است . برخي كشورها دسترسي نسبتاً آساني
براي مزاياي از كار افتادگي قائل شده اند در حالي كه برخي ديگر از كشورها معيارهاي برخورداري از اين مزاي ا را سخت كرده و بواسطه اصلاحات طرح هاي
خود، دسترسي را كاهش داده اند.
برخي كشوره ا، طرح هايي را با هدف فراهم آوردن امكان اشتغال مناسب براي مستمري بگيران از كار افتاده طراحي كرده اند . به عنوان مثال كشور دانمارك
طرح به اصطلاح "شغل- انعطاف 9" را به عنوان شكلي از اشتغال جايگزين، ازاواسط دهه 1990 بمورد اجرا گذاشت.
پيام كلي اين طرح دانماركي جال ب است . اگر طرح جذابي كه براي برخورداري گروه خاصي در بازار كار طراحي شده ارائه شود، جلوگيري از جذب شدن ديگر
گروه هاي مشتريان به آن طرح مشكل خواهد بود . از د يدگاه نظارتي ، بنظر مي رسد براي اين كه نيازهاي يك گروه خاص با جزئيات بيشتري مد نظر قرار
گيرد، طراحي دقيق تر سيستم و توجه دقيق تر به تقاضاي اعطاء مزايا و كنترل بيشتر شرايط برخورداري از مزايا مورد نياز است.
٩- flex-job
١٣ طرح هاي بيكاري
چندين كشور از 7 كشور مورد بررسي قوان ين خاصي را براي كاركنان مسن درطرح هاي تأمين اجتماعي متفاوت بكار مي برند تا درآمدهاي موقت جايگزين (مثل
مزاياي بيماري و بيكاري) را ارائه دهند.
جدول 3. خصوصيات اصلي طرح هاي بيكاري در 7 كشوركانادا جمهوري چك شيلي دانمارك آلمان لهستان تونس آيا بخش دولتي درآمد جايگزين را براي بيكاران فراهم مي كند؟
بله. بيمه بيكاري توسط دولت ارائه مي شود اما از طريق پرداخت حق بيمه ها تأمين مالي مي شوند. بله. از طريق بيمه هاي بيكاري اجباري بله. بيمه بيكاري توسط  دولت ارائه مي شود اما از طريق پرداخت حق بيمه ها تأمين مالي مي شوند. بله بله. بيمه بيكاري توسط دولت ارائه مي شود اما از طريق پرداخت حق بيمه ها تأمين مالي مي شوند.
بله بله از طريق سيستم تأمين اجتماعي آيا سطح درآمد جايگزين بيكاري براي گروه هاي سالمند نسبت به ديگر گروه ها بيشتر است؟
خير خير خير خير خير بله خير آيا شرايط د ريافت مزاياي بيكاري توسط سالمندان نسبت به ديگر گروه ها آسان تر است؟ خير بله، طول مدت پرداخت مزايا براي  افراد بالاتر از 50 سال اضافه مي شود. خير خير بله خير خير آيا بخش دولتي بصورت فعال از تلاش بيكاران براي يافتن شغل حمايت مي كند؟ بله بله اطلاعات موجود نيست بله بله بله خير آيا شرايط تقاضاي فعاليت مجدد براي سالمندان نسبت به ديگر گروه هاي جامعه راحت تر است؟ خير خير، اقد امات در زمينه فعاليت مجد د اختياري مي باشد.
اطلاعات موجود نيست بله بله بله خير
منبع: جاكوبسن و همكاران، 2006
١٤ كشور لهستان به بيكاران مسن تر مزاياي بيشتري مي پردازد . كشورهاي آلمان و جمهوري چك شرايط برخورداري از مزاياي بيكاري راحت تري را براي  سالمندان بيكار بكار مي بر ند و در كشورهاي لهستان ، آلمان و دانمارك كارگران سالمند بيكار، براي فعاليت مجدد و تقاضاي آن شرايط سهل تري دارند. ديگر طرح هاي ت أمين اجتماعي بجز بيكاري مكرراً به عنوان گذرگاه هاي غيررسمي بازنشستگي پيش از موعد بكار مي روند . بمنظور حفظ و تأمين مشاركت سالمندان در  بازار كار ، لازم است تا تعهدات چنين سيستم هايي تنها براي پاسخگويي به ريسك هايي كه باعث ايجاد آن هاشده اند، تعلق گيرد.
با در نظر گرفتن سياست هاي بازار كار به عنوان يك نقطه مرجع، آشكار است كه حمايت دائمي از درآمد مانند آن چه در طرح هاي بيكاري وجود دارد، بايد فقط
شامل كساني شود كه ي ا از توان كافي براي فعاليت برخوردار نيستند و يا از توان فعاليت بسيار اندكي برخوردارند و بنابر اين حمايت هاي موقت درآمد ي نبايد به
شكل دائم درآيد و ارائه چنين حمايت ها يي منوط به تلاش جهت فعاليت مجدد گردد - حتي در مورد كارگران سالمند-  در سطح كلي تر نكته كليدي اين است كه برنامه هاي تأمين اجتماعي همچون بيمه بيكاري، بيماري و مستمري از كار افتادگي بايد طوري ط راحي شوند كه افراد را طبق روال معمول به سمت اشتغال سوق دهند و نه غير از آن. اقدامات به موقع و پي گيريهاي مستمر از اهميت خاصي برخوردار مي باشند زير ا تجربيات ، حاكي از تأثير اين اقدامات در جلوگيري از  تبديل يك بيماري به بيمار ي بلند مدت و درنهايت ناتواني و از كار افتادگي مي باشد. طرح هاي بازنشستگي خصوصي در بخش هاي گذشته، ضرورت توجه به  اصلاح طرح هاي تأمين اجتماعي دولتي بمنظور افزايش مشاركت كارگران مسن در بازار كار و مهمتر از آن اصلاحات چند بعدي و هماهنگ مورد بحث قرار گرفت.
١٥ پيشنهادات مشابهي كه در بحث هاي مرتبط با اصلاحات سيستم هاي بازنشستگي مورد دفاع است، بر راهبردهاي تأمين پايداري مالي سيستم هاي بازنشستگي دولتي در مواجهه با جمعيت سالمند تأكيد مي كنند.
در ميان شمار زيادي از كشوره ا بخش اصلي راهبردهاي تأمين پايداري سيستم هاي بازنشستگي، ايجاد يا توسعه سيستم هاي ب ازنشستگي خصوصي بوده است. البته چنين رويكردهايي در همه كشورها به يك نسبت مطلوب نمي باش ند.
كشور شيلي در اصلاحات اوايل دهه 1980 خود بتدريج سيستم هاي بازنشستگي دولتي خود را با سيستم هاي بازنشستگي خصوصي جايگزين كرد و بدين ترتيب
يكي از كشورهايي است كه در اين مسير پيشقدم شده است.
ديگر كشورها به طرح هاي بازنشستگي تكميلي خصوصي ، كه به شكل موافقت نامه هاي جمعي و يا قراردادهاي فردي تشكيل شده اند ، اهميت بسياري مي دهند.
از ميان 7 كشور مورد بررسي كشورهاي كانادا و دانمارك در اين بخش قرار مي گيرند. اما در ديگر كشورها، طرح ه اي بازنشستگي خصوصي در طي دهه هاي
آتي اهميت بيشتري خواهند يافت.
با توجه به لزوم حضور سالمندان در بازار كار، يك پرسش مهم ، تأثير خصوصي سازي سيستم بازنشستگي و تشكيل حساب هاي انفرادي براي هر فرد در ارتباط با مشاركت سالمندان در بازار كار مي باشد . در اين رابطه 2 ت أثير مخالف كاهش يا افزايش مشاركت در بازار كار مي تواند متصور باشد . اين دو تأثير مخالف
را مي توان با مشاهده سيستم موردي شيلي تشريح كرد.
مطالعات چندي نشان داده اند كه بخش مهمي از جمعيت شيلي ( 25 تا 50 درصد) كمتر از ميزان متوسط ، مستمري سالمندي دريافت خواهند كر د. چون آن ها معمولاً واجد حداقل شرايط برخورداري از مزايا نيستند، به مقدار تضمين شده دولتي نيز دست نخواهند يافت . افرادي كه اين ميزا ن مستمري اندك را دريافت مي كنند، مجبور به ادامه كار هستند.
١٦ عدم توانايي سيستم بازنشستگي شيلي در اعطاء مزاياي كافي براي بخش مهمي از نسل سالمند آتي، موضوع نگراني ها و دغدغه سياسي جاري اين كشور بوده ورويكردهاي توسعه سيستم مورد توجه واقع شده است. با اين وجود، اين امكان وجود دارد كه سيستم بتدريج رغبت به بازنشستگي پيش از موعد را در ميان گروه هايي كه از لحاظ مالي بي نياز مي باشند، افزايش دهد. سيستم بازنشستگي كشور شيلي مجوز بازنشستگي پيش از موعد اختياري را با توجه به منابع كافي انباشته  شده در حساب هاي فردي ، ممكن مي سازد .
بازنشستگي پيش از موعد براي كارگراني كه يك تا 10 سال تا سن بازنشستگي قانوني فاصله دارند ، در صورت ي كه حائز شرايط خاص د ر رابطه با درآمد پيشين ومزاياي انباشتي باشند ، ممكن مي باشد . بازنشستگي پيش از موعد در سنين كمتر هم امكان پذير گشته اما معيارهاي برخورداري از آن اخيراً سخت تر شده و درپنج سال آينده اين محدوديت ها بيشتر هم مي شوند.
اگرچه شرايط تقاضا براي بازنشستگي پيش از مو عد بتدريج سخت تر شده است، فرض بر اين است كه بيشتر شهروندان مرفه قادر به جبران منابع لازم براي
بازنشستگي پيش از موعد مي باشند . اين مسئله وقتي نگران كننده و تقريباً پرهزينه خواهد بود كه اين بخش از جمعيت داراي بيشترين بهره وري باشند.
امكان تخمين اين كه آيا ا ين امر واقعاً اتفاق خواهد افتاد يا خير وجود ندارد . با اين وجود، داده هايي وجود دارد كه نشان از تمايل قوي به بازنشستگي پيش از موعد
AFP دارد. از ميان 377000 مستمري بگير تحت پوشش سيستم بازنشستگي شيلي، 61 درصد مستمري بگير اني هستند كه به شكل اختياري بازنشسته پيش از
موعد شده اند.
كشورهاي ديگر در ارتباط با معرفي و توسعه طرح هاي بازنشستگي تكميلي خصوصي پيشرفت زيادي كرده اند .كشور دانمارك و پس از آن كشورهاي كانادا و
آلمان ، در برخي از خصوصيات با سيستم بازنشستگي شيلي تشابه دارند.
١٧ در مورد سيستم كانادا حدود 60 درصد نيروي كار تمام وقت ، تحت پوشش ترتيبات بازنشستگي وابسته به اشتغال قرار ندارند. اين آمار در دانمارك تقريباً 15
درصد مي باشد . اين گروه ممكن است در زمان سالمندي بيش از ديگران متحمل خسارت شوند . د ر هر دو مورد اشاره شده، مانند كشور شيلي، سهم بالايي از اين
گروه خويش فر مايان مي باشند . با اين وجود، به دليل سخاوت تمهيدات بازنشستگي پايه و ديگر تمهيدات تأمين اجتماعي، تعداد كمي از آن ها به علت وضع معيشتي نا مناسب از بازنشستگي اجتناب مي كنند.
اهميت بيشتر ي كه سيستم هاي بازنشستگي خصوصي دارند ، مشوق اصلي استمرار كار و فعاليت شغلي است. با اين وجود ويژگي تكميلي ( و اختياري ) بودن
اين سيستم هاي بازنشستگي خصوصي، ممكن است موجب كم اثر شدن اين تمهيدات نسبت به سيستم كشور شيلي گردد.
بايد اعتراف (تصديق) كرد كه ارزيابي مشوق ها و انگيزه هاي اشتغال مرتبط با طرح هاي بازنشستگي خصوصي در سيستم هاي چند لايه موضوعي نسبت اً پيچيده
و مشكل است . به سادگي مي توان مشاهده كرد كه سيستم هاي بازنشستگي خصوصي براي بازنشستگي تأخيري انگيزه ايجاد مي كنند . چرا كه در واقع بازنشستگي تأخيري به معناي دريافت مزاياي بيشتر در آينده مي باشند . با اين حال، ساختار انگيزشي واقعي پيچي ده تر بوده و نه تنها با اين اقدامات ايجاد مي شوند، بلكه به نقش طرح هاي بازنشستگي خصوصي در كل بسته بازنشستگي، هماهنگي طرح هاي بازنشستگي دولتي و خصوصي، ميزان دسترسي و سخاوت مزاياي اجتماعي در ارتباط با سن - مثل يارانه هاي مسكن، مراقبت پزشكي، مراقبت هاي دراز مد ت و غيره - هماهنگي درآمد همسر ان و رفتار مالياتي طرح هاي بازنشستگي  خصوصي بستگي دارند.
در سيستم بازنشستگي كشور دانمارك يك مثال آموزنده اين است كه اهميت طرح هاي بازنشستگي خصوصي براي كار كنان با درآمد متوسط و كم بسيار كمتر
از گروههاي با درآمد بالا مي باشد و اين به دليل خصوصي ات مستمري هاي پايه با 
١٨ مبلغ ثابت ، آزمون درآمد بكار برده شده در بازنشستگي تكميلي (بخشي از طرح هاي بازنشستگي پايه )، و سخاوت زياد مزاياي اجتماعي مرتبط با سن ، مثل
مزاياي مسكن مي باشد . نتيجه كلي اين است كه كارايي و اثربخشي انگيزه هاي شغلي مستتر در طرح هاي بازنشستگي خصوصي براي گروه هاي كم درآمد و با درآمد متوسط،كاهش مي يابد و انگيزه هاي شغلي به واسطه طرح هاي بازنشستگي خصوصي تقريباً براي كاركنان پر درآمد مؤثر و كارا مي باشد.
همانند سيستم بازنشستگي كشور شيلي، مي توان اين مسئله را مورد توجه قرارداد كه آيا تكيه بيشتر بر امتيازات مالياتي پس اندازهاي بازنشستگي خصوصي در كشور هاي كانادا، دانمارك و احتمالاً آلمان مي تواند براي برخي گروه ها مشوق بازنشستگي پيش از موعد باشد يا خير.
مشتركاً هر سه كشور مذكور براي كساني كه قبل از سن بازنشستگي قانوني ترك خدمت مي كنن د، شرايط محروميت از امتيازات مالياتي پس اندازهاي بازنشستگي
را پيش بيني مي كنند، اما جزئيات مقررات آن ها متفاوت از يكديگر مي باشند.
كشورهاي آلمان و دانمارك محدوديت سني خاصي را براي اعطاء امتيازات مالياتي ترتيبات بازنشستگي در ضمن حفظ اعتبار مالياتي 10 بكار مي برند . در سيستم  بازنشستگي كشور دانمارك اين حد سني بر ابر ب ا سن بازنشستگي پيش از موعد است كه در حال حاضر 60 سال مي باشد و بنا ست از اين پس بر اساس تغييرات طول عمر افزايش يابد.
در آلمان نيز اين سن 60 سالگي مي باشد اما مستقل از محدوديت سني در طرح هاي بازنشستگي د ولتي است. در سيست م كشور كانادا، افراد مي توانند وجوه موجود در پس اندازهاي انفرادي و خصوصي واجد شرايط حمايت مالياتي 11 ر ا ١٠- tax credit اعتبار مالياتي عموماً به كاهش مستقيم در بدهي هاي مالياتي اطلاق مي شود. ١١- tax-assisted individual private savings
١٩ پيش از موعد برداشت كنند ام ا در اين صورت، ماليات هاي مذكور بايد از اين وجوه پرداخت شود.
يكي از راهبردهايي كه در آينده مي تواند مورد استفاد ه قرار گيرد بكارگيري معيارهايي براي تعيين نوع مزايايي كه مي تواند ارائه شود و سني كه اين مزايا قابل برداشت مي شوند، مي باشد . چنين مقرراتي مي توانند به واسطه بخششهاي مالياتي 12 و نياز به افزايش مشاركت در بازار كار در ميان سالمندان تعيين گردند. هنوز براي تخمين تأثيرات مستمري هاي خصوصي بر سن واقعي بازنشستگي زود است. از يك سو، پس اندازهاي بازنشستگي خصوصي در خود مشوق هاي آشكار ي براي افزايش مشاركت در بازار كار اعطاء مي كنند و از سويي آن ها راه هاي جديدي براي گريز از آن ارائه مي كنند و بنابراين ساختار انگيزشي بوجود آمده براي ادامه اشتغال بسيار پيچيده است.
" آن چه در اين ميان اهميت دارد اين است كه اطمينان دهيم "خصوصي شدن 13 تنها ابزار سياسي اثر گذار بر رفتار بازنشستگي نيست . تنظيم شرايط ترتيبات بازنشستگي واجد شرايط نيز امكان پذير خواهد بود. همچنين بايد يادآور شد كه ترتيبات بازنشستگي خصوصي تنها منبع خصوصي قابل دسترس براي بازنشستگي
نيست. بسياري از كاركنان مسن ، خصوصاً از ميان آن ها كه از امكانات بازنشستگي خصوصي بيشتر بهره مندند، از دارايي هاي ديگر نيز همچون طرح هاي      خصوصي ايجاد مسكن و ديگر پس اندازها برخوردارند.
در سطح كلي تر ، تعارض بين نياز اجتماع براي كنترل بازنشستگي و آزادي فردي در تصميم گيري براي استفاده از منابع شخصي مي تواند در آينده يك ريسك
مورد توجه باشد.
١٢- tax favours granted
١٣- "going private"
٢٠ نتايج
بيشتر مباحث بين المللي در زمينه سالمند شدن جمعيت بر اصلاحات سيستم هاي بازنشستگي بطور اعم و اصلاحات طراحي شده براي افزايش پايداري مالي بلندمدت بطور اخص متمركز شده است.
گستره وسيعي از رويكردهاي اصلاحي در كشوره اي مختلف دنبال مي شود . به عبارت ديگر يك الگوي واحد براي اصلاح سيستم هاي بازنشستگي كه متناسب با
شرايط همه كشورها و سيستم هاي بازنشستگي باشد، وجود ندارد . بر عكس، اصلاح سياست هاي رفاهي هميشه يك موضوع بسيار پيچيد ه مي باشد و پايداري رويكردهاي دنبال شده به شدت بستگي به حمايت هاي اوليه و وسيع دولت و پذيرش همگاني دارد.
درعين حال مشكلاتي كه كشورها با آن ها روبرو هستند به شكل قابل ملاحظه اي با توجه به موقعيت آن ها و رويك ردهاي مقابله اي آن ها در برخ ورد با آن  شكلات متفاوت مي باشد و بنابراين اصلاحات ، عموماً ادامه رويكردهاي موجود در زمينه مربوطه در هر كشور مي باشد.
با اين وجود، گستره وسيعي از عناصر و تجارب اصلاحي كه به آن ها اشاره شد يك امر (ملاحظات) بديهي ديگر را نيز منعكس مي كند كه اغلب مورد غفلت قرار
مي گيرد : رفتار و تصميمات بازنشستگي تنها تحت تأثيرمزاياي بازنشستگي نيست ، بلكه در متن و زمينه اي كه حاصل گستره وسيعي از سياست ها و ساختارها است،
شكل مي گيرند و در حقيقت نتيجه فعل و انفعالات پيچيده سياست ها و ساختارها مي باشد.
در حالي كه بيشتر بحث ها بر اصلاح سيستم هاي بازنشستگي متمركز شده اند، توجه خيلي كمي به تأثيرات سالمندي جمعيت بر بازار كار ، يعني نتيجه آن بر تقاضاي كار شده است . كاهش خروجي از بازاركار، به واسطه استمرار اشتغال سالمندان در نهايت به كاهش نرخ رشد اشتغال ونهايتاً ب ه افزايش معضل فراهم
٢١ آوردن امكانات براي تأمين گروه بزرگتر ي از مستمري بگيران آينده خواهد انجاميد.
بنابراين به وضوح آشكار است كه اصلاحات سيستم هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي بايد با ديد حمايت از مشاركت در بازار كار و حمايت از رشد طراحي شوند.اگر اثبات شود كه ر ويكردهاي افزايش نرخ مشاركت سالمندان موفقيت آ ميز خواهند بود ، رويكردهاي چند بعدي جامع و فراگير نياز خواه ند بود . اين  رويكردها شامل اصلاحات بازنشستگي با ديد تأمين پايداري ي ا در نظر گرفتن ساختار انگيزشي مي باشد . اما رفتار بازنشستگي فقط محدود به مورد مزاياي باز نشستگي نيست. رويكردهاي اصلاحي بايد ديگر زمينه هاي تأمين اجتماعي و سياست هاي بازار كار را نيز در نظر بگيرند . كارگران سالمند ب ايد دعوت به  مشاركت در بازار كار شوند و بازار كار نيز براي آن ها فراهم باشد. يك گرايش مشترك در بسياري از كشورها تلاش براي اين است كه نقش مستمري هاي خصوصي را به عنوان يك نقش مهم در دراز مدت معرفي نمايند .
اين امر مي تواند به عنوان يك قدم آشكار با ديد نياز به تأمين پايداري مالي و كم كردن فشار بر تأمين اجتماعي به صورت بلند مدت و تأمين مالي دولتي بشمار آيد.
با اين حال بايد تصديق كرد كه تأكيد زياد بر طرح هاي بازنشستگي خصوصي خصوصاً در مواردي كه صندوق هاي خصوصي بخشي از سيستم هاي چند لايه را
تشكيل مي دهند، لزوماً موجب ايجاد انگيزه قوي تر براي استمرار فعاليت شغلي، نمي شود. از منظر بازار كار، سيستم هاي بازنشستگي كه بصورت خصوصي تأمين مالي شده اند به اندازه سيستم هاي بازنشستگي دولتي هم مشكل ساز مي باشند.
" آن چه در اين ميان اهميت دارد اين است كه اطمينان دهيم "خصوصي شدن 14 تنها ابزار سياسي اثر گذار بر رفتار بازنشستگي نيست . تنظيم شرايط ترتيبات
١٤- "going private"
٢٢ بازنشستگي واجد شرايط ( مالياتي) نيز امكان پذير خواهد بود . همچنين بايد يادآور شد كه ترتيبات بازنشستگي خصوصي تنها منبع خصوصي قابل دسترس براي بازنشستگي نيست.
به طور خلاص ه اصلاحاتي كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته اند به نوعي بربحث به تعويق انداختن خروج كاركنان (به خصوص آن دسته از كاركناني كه نزديك به بازنشستگي قرار د ارند ) از بازار اشتغال تمركز دارد . اين اصلاحات مي تواند شامل افزايش سن بازنشستگي، ارائة طرح هاي بازنشستگي تأخيري يا اصلاح ساير ترتيباتي باشد كه به نحوي خروج زودهنگام از بازار كار را ترغيب مي نمايند؛ برخي از اين ترتيبات كه موجب خروج پيش از موعد افراد از بازا راشتغال مي گردد عبارتند از طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد، طرح هاي بازنشستگي تدريجي، طرح هاي مربوط به ازكارافتادگي و بيكاري . به منظور حفظ
و تأمين مشاركت سالمندان در بازار كار لازم است تا تعهدات چنين طرح هايي به گونه اي تعريف شوند كه تنها پاسخگوي ريسك هايي باشند كه باعث ايجاد آن ها شده اند؛ به عبارت ديگر بايستي توجه نمود كه شرايط برخورداري از چنين طرح هايي بايد مشكل گردد تا فرد مگر در موارد ضروري به سمت خروج زودهنگام از بازار كار سوق پيدا نمايد.
در سال هاي اخير بحث پايداري مالي بلندمدت نظام هاي بازنشستگي با معرفي طرح هاي بازنشستگي خصوصي نيز مطرح گرديده است . چرا كه اين سيستم ها بر اساس نظام اندوخته گذاري مشاركت معين طراحي مي شوند كه مي توانند موجب تشويق افراد به استمرار اشتغال گردند.
اما در هر حال بايد اشاره نمود كه اگرچه اشتغال سالمندان موجب كاهش مشكلات سيس تم هاي بازنشستگي مي گردد ليكن بايد توجه شود كه اين امر موجب كاهش نرخ رشد اشتغال در حالت كلي نگردد.
٢٣ منبع:
- Sørensen, Ole Beier & Buhl, Ole (2007 ), "The interplay of
retirement systems, social security, labour market policies
and taxation in shaping retirement patterns",Technical
Commission on Old-age, Invalidity and Survivors' Insurance
World Social Security Forum, Moscow, 10-15 September
2007, ISSA Technical Report 11.
٢٤ بسياري از كشورها با چالش هاي مرتبط با سالمند شدن جمعيت مواجه هستند. اصلاحات سيستم هاي بازنشستگي پاسخي به بخشي از اين چالش ها مي باش د، با
اين حال نياز به استراتژي هاي جامع تر و وسيع تر كه كل حوزه اصلاحات بازنشستگي را پوشش دهد همچنان احساس مي شو د. اين مقاله بر پايه مطالعات موردي 7 كشور و ديگر منابع در دسترس، به بحث در موضوع ابتكارات كشورهاي مختلف در زمينه اصلاحات تأمين اجتماعي شامل طرح هاي بازنشستگي دولتي، بازنشستگي پيش از موعد، از كارافتادگي، طرح هاي بيمه بيكاري، طرح هاي بيمه درمان، طرح هاي بازنشستگي خصوصي، سياست هاي مالياتي و سياست هاي بازار كار و غيره ميپردازد.
اين مقاله نشان مي دهد كه فرايند موفق الگوهاي بازنشستگي، راهبرد هاي چند بعدي را بمنظور افزايش مشاركت كاركنان مسن در بازار كار و اجتناب از بكارگيري
غير عمد بازنشستگي پيش از موع د ر ا به وسيله هر شكل از پوشش هاي تأميناجتماعي مي طلبد.
اصلاحات مواز ي(همزمان) در زمي نه بازنشستگي هاي خصوصي و همچنين اصلاح سيستم ماليات هاي بازنشستگي نيز ممكن است براي جلوگيري از جايگزيني
بازنشستگي پيش از موعد بكار آيند.