بررسي وضعيت اشتغال بازنشستگان وعوامل موثربرآن (1)
1392/10/12
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
بررسي وضعيت اشتغال بازنشستگان وعوامل موثربرآن (1)
-1-1 مقدمه
اگر حيات زندگي انسان را به سه دوره قبل از اشتغال، اشتغال و پس از اشتغال تقسيم بندي نمائيم، بازنشستگي در دو ره پس از اشتغال تعلق دارد كه وي را از  قيد و بندهاي اداري و ضوابط و مقررات خشك سازماني رها ميكند و دوره جديد و متفاوتي را براي فرد به ارمغال ميآورد.
در جوامعي كه از رشد فرهنگي و اقتصادي بالاتري برخورد ارند، هريك از دوره هاي ياد شده در جايگاه خود قرار داشته و نيروهاي فعال جامعه پس از طي يك  دوران سال هاي اوليه زندگي و كسب تحصيلات و سپري نمودن دوران كارآموزي وارد بازار كار شده و طي 30 الي 40 سال فعاليت به دوران بازنشستگي مي  رسند و به جهات خدماتي كه در طول حيات شغلي خود انجام دادهاند از پاداش استفاده از استر احت و رفاه دوران بازنشستگي برخوردار خواهند شد ولي در جوامع داراي نابساماني هاي فرهنگي و اقتصادي اشتغال يا عدم اشتغال در هر يك از دوره هاي اشاره شده به وضوح ديده مي شود. در اين جوامع نوج وانان و  دانش آموزان به كار اشتغال دارند، تحصيل كردگان به دليل نامناسب بو دن بازار كار بيكارند و در عوض گروه زيادي از مردم گرفتار چند پيشگي هستند و  بالاخره گروه بيشماري از بازنشستگان به اشتغال مجدد رو ي مي آورند لذا توجه به مسائل اين قشر از جامعه در واقع توجه به نيروهايي است كه امر بازنشستگي  را به عنوان پشتوانه فرداي اشتغال خود تلقي ميكنند.
افزايش روز افزون جمعيت سالمندان به طور عام در جهان و بطور خاص در كشور ما در طي دهههاي اخير همچنين رشد دو برابر، طي 35 سال آينده مسأله  قابل توجهي است و مطالعه مسائل و مشكلات اين قشر اولين گام برنامهريزي در اين حوزه است . اهميت مسائل بازنشستگ ي تا آ نج ا است كه سازمان ملل  متحد سال 1999 را به عنوان " سال جهاني سالمندان " با شعار " پيش به سوي جامعه اي براي تمام سنين " اعلام كرد تا ملل م ختلف به اهميت مسائل  بازنشستگي پي برده و راهكارهاي مناسبي را براي زندگي سالم و بدون دغدغه همراه با توانمندي براي اين جمعيت عظيم ارائه نمايند.
بازنشستگي عبارت است از تدارك گذر از نقشي به نقش ديگر، يعني از نقش يك كارمند و يا فرد شاغل به نقش يك بازنشسته كه وارد مرحله جديدي از زندگي شده است . اما آنچه مسلم است اينكه عدم پيش بيني تحولات پس از بازنشستگي، اين دوران را همراه با نگراني و عدم تعادل نموده است چرا كه افزايش تعداد  بازنشستگان در طي دهه 70 بيش از دو برابر آنها در 50 سال گذشته بوده است (ثمر، شمار ه 92 ، ص 6). مسأله بازنشستگي زودر س ميانگين سني  بازنشستگان را از 58 سال در دهه 30 به 52 سال در سال 80 كاهش داده است (همان). بطوريكه از مجموع 37 هزار و ٣ 309 نفر در سال 1379 ، تعداد  متقاضيان بازنشستگي كمتر از 30 سال خدمت، 9 هزار و 495 نفر بوده كه اين آمار در سال 1380 از مجموع 53 هزار و 542 نفر بازنشسته به 23 هزارو  129 نفر بازنشسته كمتر از 30 سال خدمت افزايش يافته است كه مسائل عديده اي را به همراه دارد كه يكي از مشهودترين مسائل، اشتغال مجدد 25 تا 30 درصد بازنشستگان بالاي 60 سال تهراني است .
(ثمر، شماره 91 ، ص 8) بازنشستگاني كه در زمان بازنشستگي در سن فعاليت قرار دارند . بنابراين اگر سن فعاليت مطابق شا خصهاي جمعيت شناسي 65 سال  و كمتر لحاظ شود، ح دود 62 درصد بازنشستگان در سنين فعاليت قرار دارند و سنين 65 ساله و بالانيز معمولاً افرادي هستند كه بطور نيمه وقت قادر به فعاليت  هاي شغلي هستند (ثمر، شماره 54 ، ص 2) همچنين به واسطه بازنشستگي زودرس، افزايش اميد به زندگي، تورم و بروز مشكلات اقتصادي ناشي از كاه ش   حقوق و مزايا، توانايي هاي جسمي و ذهني و نياز به پركرد ن اوقات فر اغت به شغل يا مشاغلي ديگر روي مي آورند كه قطعاً بررسي و شناسايي زمينه ها و عواملي كه منجر به بروز اين مسأله شده است ميتواند تصميم گيرندگان حوزه بازنشستگان را ياري دهد ضمن آنكه مشاوره و نظرس نجي و كشف مسائل از زبان جمعيتي كه براي آنها برنامه ريزي مي شود مفيدتر است بنابراين تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بر اشتغال مجدد بازنشستگان صندوق بازنشستگي  كشوري در سال 1384 در بين بازنشستگان شهر تهران انجام شده است و در تمامي مراحل اهداف تحقيق مدنظر بوده است.
پژوهش حاضر در پنج فصل تدوين شده است . فصل اول به بيان مسأله تحقيق، ابعاد و محورهاي مورد بررسي، جمعيت و نمونه تحقيق و م تغيرهاي مستقل و  وابسته مي پردازد . در فصل د وم به برخي از مسائل نظري مربوط به بازنشستگي پرداخته شده است در فصل سوم توصيف تك بعدي متغيرهاي مستقل و وابسته  بررسي شده است . فصل چهارم نيز به توصيف دو بعدي و روابط همبستگي و روابط چندگانه متغيرهاي تحقيق مي پردازد و در فصل پنجم نيز نتايج و پيشنهادات
ارائه شده است.قسمت اول تحقیق در فایل پیوست :