برآورد حجم نمونه در مطالعات پژوهشی- ملیحه ملک جعفریان، راضیه کرمی
1392/11/13
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}