ترازنامه انرژي كل كشور - سال 1390
1392/11/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}