آمار تفصيلي صنعت برق ايران ويژه مديريت راهبردي در سال 1389
1391/05/11
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}