جدول داده و ستانده اقتصاد انرژی سال 1379
1379/05/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي