نمونه قرارداد خرید تضمینی برق از مولدهای مقیاس کوچک با شرکتهای برق منطقه ای ابلاغیه شماره 350.29487.94 مورخ94.6.14(word)
1394/06/22
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق