تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

تقویم جلسات شورای پایایی
1394/09/07
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
تقویم برگزاری جلسات شورای پایایی تا پایان سال 1394 به شرح زیر است:

روز تاریخ
چهارشنبه 94.09.25
چهارشنبه 94.10.09
چهارشنبه 94.10.23
چهارشنبه 94.11.14
چهارشنبه 94.11.28
چهارشنبه 94.12.12
 
کلیه جلسات از ساعت 7:30 الی 10 برگزار خواهد شد.