سازوكار توسعه سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در احداث مولد مقياس كوچك
1387/06/20
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق