قرارداد خريد برق از منابع تجديدپذير با نرخ تضميني-21.11.86
1386/11/21
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق