گزارش اولیه نیروگاهها با موتور گازسوز
1386/12/20
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق