گزارش مالي پروژه توليد همزمان برق و حرارت بيمارستان تنكابن
1386/11/11
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق