عدم فعالیت دولت در قلمرو فعالیت های خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی شامل فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه یک ماده 2 قانون
1391/10/26
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق