درصد استفاده بخش هاي مختلف از انرژي
1391/05/11
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}