دوره آموزشی " آشنایی با زیر ساخت داده های مکانی (SDI) و ضرورت ایجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و برق"
1394/11/20
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني