- جداول بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی ایران
1395/05/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي