تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99

واژه‌نامه‌ی پایایی
1395/06/15
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
در جدول زیر خلاصه‌ی واژگان معادل‌سازی شده که در برابر واژه‌های انگلیسی در اسناد پایایی به کار خواهد رفت، بر اساس "پیش‌نویس واژه‌نامه پایایی" که توسط کارگروهی به همین نام در شورای پایایی تدوین گردیده آورده شده است. برای اطلاع بیشتر فایل 1 را ببینید.


فارسی English
كفايت  Adequacy
خدمات جانبی  Ancillary Services
كنترل خودكار توليد  Automatic Generation Control
توانایی انتقال در دسترس  Available Transfer Capability
بار پایه  Base Load
خدمات خودراه‌اندازی  Black Start Service
خاموشی گسترده  Blackout
حاشیه‌ي مفید ظرفیت  Capacity Benefit Margin
تنگناي ظرفیتي  Capacity Emergency
خروج زنجیره‌ای  Cascading Outages
هم‌تولیدي  Cogeneration
 پرشدگي  Congestion
کنترل تثبيت فركانس  Constant Frequency (Flat Frequency) Control
پیشامد  Contingency
ذخیره‌ي پیشامد  Contingency Reserve
مسیر قراردادي  Contract Path
دارايي حياتي  Critical Asset
تقاضای بار  Demand
مدیریت سمت تقاضا  Demand Side Management
مدیریت بار با کنترل مستقیم  Direct Control Load Management
شركت توزيع (شركت سيم‌دار)  Distribution Provider
اغتشاش  Disturbance
پايايي شبكه‌ي برق  Electric Grid Reliability
شبکه‌ي برق كشور  Electric Network of Country
خرابی  Failure
خطا  Fault
بار سخت  Firm Load
باياس فركانسي  Frequency Bias
خطاي فركانسي  Frequency Error
خطاي تبادلي  Interchange Error
کنترل تثبيت تبادل  Interchange flat (Tie Line) Control
تراكنش تبادلي  Interchange Transaction
بار نرم  Interruptible Load or Interruptible Demand
نهاد تأمین بار  Load Serving Entity
شبکه‌ي اصلي برق كشور  Main Electric Network of Country (Bulk Power System of Iran)
ذخيره‌ي غير گردان  Non Spinning Reserve
ذخيره‌ي بهره‌برداری  Operating Reserve
خروج  Outage
خروج برنامه‌ريزي‌شده  Planned Outage
خدمات تنظیم فرکانس  Regulation and Frequency Response
امنيت  Security
تک‌پیشامد  Single Contingency
ذخيره‌ي گَردان  Spinning Reserve
خط پيوند  Tie Line
کنترل ترکیبی   Tie Line Bias
توانایی انتقال كل  Total Transfer Capability
Total Transfer Capacity
Total Transmission Capacity
Total Transmission Capability
كاربر شبكه‌ي انتقال  Transmission Customer
شبكه‌ي انتقال  Transmission Network
حاشیه‌ي پایایی انتقال  Transmission Reliability Margin
خروج برنامه‌ريزي‌نشده  Unplanned Outage
خدمات پشتيبان ولتاژ  Voltage Support Services
ق