نمایه‌های پایایی
1395/06/15
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور

از آن‌جا که ارزیابی و واکاوی روند بهبود یا افت ویژگی‌ها یا کارآیی یک سامانه نیاز به سنجه‌های عددی دارد، برای ارزیابی پایایی نیز سنجه‌ها و روش‌های برآورد عددی چندی پیشنهاد شده است. این نوشتار، کوتاه و گذرا آشنایی با پرکاربردترین نمایه‌های سنجش پایایی (که البته بیش‌تر در سطح توزیع معنی‌دار و سنجش‌پذیرند) را به دست خواهد داد.

شاخص دفعات قطع سیستم (SAIFI)
مجموع  شمار قطعی‌های مشترکان به شمار کل مشترکان

λi نرخ خرابی نقطه‌ی بار i اُم، Ni شمار مشترکان متصل به نقطه‌ی i اُم و n شمار کل نقطه‌های سیستم است.

شاخص میانگین زمان قطعی سیستم (SAIDI)
مجموع زمـان قطعـی هـای مـشترکین در یـک سیستم به  شمار کل مشترکین

Ni شمار مشترکان پیوسته بـه نقطـه بـار i اُم، Ui مدت زمان قطعی نقطه‌ی بار i اُم و n شمار کل نقاط بار سیـستم است. یکای این نمایه ساعت یا دقیقه بر مشترک در سال می‌باشد.

شاخص میانگین دفعات قطع مشترکین (CAIFI)
مجموع  شمار قطعـی‌هـای مـشترکان در یـک سامانه به شمار مشترکانی که در دوره زمـانی مطالعـه دچـار قطعی شده‌اند برحسب  شمار قطعی بر مشترک دچار قطعی شده در سال.
 
Na نشان دهنده‌ی شمار مشترکانی‌ست کـه در دوره زمانی مطالعه دچار قطعی شده اند.

میانگین زمان قطعی مشترک به ازای هـر بـار قطعی (CAIDI)
میانگین زمـان خاموشی به ازای هر بار قطعی بر حسب ساعت بـر قطعـی مـشترک

میانگین در دسترس بودن انرژی (ASAI)
درصد ساعت‌های برقدار بـودن مـشترکین نـسبت بـه کـل ساعت‌های دوره زمانی مورد مطالعه
 
 Tمجموع ساعت‌ها دوره زمانی مطالعـه مـی باشـد و که برای یک سال برابر با ۸۷۶۰ ساعت است.

میانگین نبود دسترس به انرژی (ASUI)
درصد ساعت‌های خاموشی مشترکین نسبت به کل ساعت‌های بازه زمانی مورد مطالعه

میانگین انرژی توزیع نشده (AENS)
میانگین انـرژی توزیـع نـشده (تأمین نشده) بـه ازای هـر مشترک را بر حسب کیلو وات ساعت بر مشترک
 
La(i) بار میانگین نقطـه بـار i اُم است.