قرارداد تضمين خريد آب از تأسيسات نمک‌زدايي
1395/06/29
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق