سخنراني پروفسور سروش سروشيان
1388/01/17
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب
معرفي مركز هيدرومتئورولوژي و سنجش از دور (CHRS)
مركز هيدرومتئورولوژي و سنجش از دور به عنوان يك مرکز تحقیقات غیر دولتی با بكارگيري متخصصين و محققين گرايش هاي مختلف مهندسي عمران و محيط زيست و علوم زمين در دانشگاه كاليفرنيا، تحقيقات مشتركي در زمينه چرخه هاي آب و انرژي در مقياس حوضه هاي آبخيز محلي تا قاره اي را هدايت مي نمايد. تمركز تحقيقات اين مركز بر هيدرولوژي آبهاي سطحي، تغییرات مكاني و زماني آنها و كاربرد اطلاعات سنجش از دور و مدلهاي كامپيوتري جهت بهبود شناخت اينگونه فعاليت ها و توان شبيه سازي آنها به منظور پيش بيني تاثيرات تغييرات طبيعي و تغييرات حاصل از فعاليتهاي بشر بر منابع آب مي باشد. بيشتر تحقيقات اين مركز توسط NASA، NOAA و NSF سرمايه گذاري و حمايت مي شوند.
  
اهداف CHRS:
 
- بهبود پيش بيني هاي هيدرولوژيك و اصلاح مدل هاي هيدرولوژيك و استفاده از مشاهدات پيشرفته خصوصا از طريق منابع سنجش از دور
 
- توسعه الگوريتم هاي رياضي كه قادر باشند بارندگي را هم از طريق مشاهدات از فضا و هم مشاهدات منطقه اي، با دقت زماني و مكاني متناسب با كاربردهاي هيدرولوژيك خصوصا در محيط هاي نيمه خشك، پيش بيني نمايند.
 
- توسعه ابزارهاي تصميم گيري براي توليد و ارزيابي اطلاعات متنوع هيدرومتئورولوژي و هيدرو-كليماتولوژي مورد نياز بخش مديريت منابع آب
 
- مشاركت در آموزش متخصصين هيدرولوژي و مهندسين منابع آب ماهر در جهت پاسخگويي به نيازهاي رو به رشد بخش هاي عمومي و خصوصي در سطوح ايالتي، ملي و بين المللي
 
 
 
اعضاي هيئت علمي:
 
· پرفسور سروش سروشيان (Soroosh Sorooshian) استاد برجسته مهندسي عمران و محيط زيست و علوم زمين دانشكده مهندسي هنري ساموئلي، دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست و مدير مركز هيدرومتئورولوژي و سنجش از دور (CHRS) دانشگاه كاليفرنيا، ارواين
 
· دكتر گائو (Xiaogang Gao) استاديار وابسته مهندسي عمران و محيط زيست، دانشكده مهندسي هنري ساموئلي، دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه كاليفرنيا، ارواين
 
· دكتر ايمام (Bisher Imam) استاديار وابسته مهندسي عمران و محيط زيست دانشكده مهندسي هنري ساموئلي، دانشگاه كاليفرنيا، ارواين
 
· دكتر سؤ (Kuo-lin Hsu) استاديار وابسته مهندسي عمران و محيط زيست دانشكده مهندسي هنري ساموئلي، دانشگاه كاليفرنيا، ارواين
 
 
براي اطلاعات بيشتر مي توانيد به سايت اين مركز به آدرس زير مراجعه نماييد.
http://www.chrs.web.uci.edu/
 
 
در اين سايت امكانات متعددي براي استفاده متخصصين در نظر گرفته شده است، از جمله مي توان به ابزارهاي زير اشاره نمود.
 
 
جستجوي ميزان بارندگي در نقاط مختلف دنيا همزمان:
http://hydis.eng.uci.edu/gwadi/
 
سرور بارندگي تقريبا هم زمان برای مثال بارندگي هاي سنگين 24 و 48 ساعت اخير:
http://hydis8.eng.uci.edu/hydis-unesco/
 
پايش خشكي:
http://www.drought.unl.edu/dm/monitor.html
 
 
 
ساير منوهاي سايت CHRS عبارتند از:
 
 
o       موضوعات تحقيق شامل پيش­بيني هيدرولوژيك (شامل مدلهاي Mesoscale، شرايط مرزي، سيلابهاي شهري، پيش­بيني جامع، برف سنجي، يكسان­سازي داده­ها، داده هاي ماهواره اي و پيش بيني سيلاب)، پيش بيني ماهواره­اي (PERSIANN، PERSIANN CSS، تركيب داده­ها و آناليز خطا) و آموزش هيدرولوژي
 
o       پروژه­هاي تحقيقاتي شامل پروژه­هاي NASA، NOAA و NSF
 
o       منابع شامل لينك سايت­هاي مربوط به ابزار پايش زمان واقعي، لينكهاي ارزيابي PERSIANN، ابزارهاي آموزشي (معرفي ArcView، سنجش از دور و ...)، سايت هاي NOAA، سايتهاي NASA، آمار و مدل­هاي Mesoscale، مدل هاي هيدرولوژيك، اطلاعات برف، فهرست لغات و ساير سايتهاي داده هاي ماهواره­اي
 
o       GWADI
 
 
CHRS به عنوان عضو بنيان­گذار شبكه جهاني آمار و اطلاعات آب و توسعه براي اراضي خشك (Water and Development Information for Arid Lands- A Global Network) يا G-WADI و با همكاري UNESCO-IHP، ابزارهاي تصويري و امكاناتي براي دسترسي آنلاين به آمار تهيه نموده كه به هيدرولوژيست ها امكان تخمين بارندگي با دقت بالا در زمان واقعي يا نزديك به آن را مي دهد. اين امكانات عبارتند از:
 
 
-   دسترسي سريع به آمار كشورها و تراكم بارندگي با دقت 25/0 درجه
با استفاده از اين ابزار مي توان به اطلاعات بارندگي هاي اخير و تصاوير خشكي اقليمي سري آمار بارندگي PERSIANN در منطقه مورد نظر و در دوره تعيين شده دست يافت. اين ابزار قابليت نصب بر سرورهاي مختلف را دارد.
 
-   سرور بارندگي زمان واقعي با دقت بالاي G-WADI
موسسه CHRS با راه اندازي سرويس آنلاين G-WADI GeoServer، امكان تخمين مقادير بارندگي در زمان واقعي با دقت بالا (0.04° /3 Hourly) را فراهم نموده است. تخمين هاي زمان واقعي براساس سيستم PERSIANN-CCS قرار دارند كه اخيرا بصورت موازي در CHRS و سيستم آمار و اطلاعات ماهواره هاي محيطي (Environmental) ملي NOAA در حال اجرا مي باشد. اجزاي مختلف اين سيستم در تصوير زير مشاهده مي شوند.
 
 
در انتها از آقاي پروفسور سروشيان و همكاران ايشان كه ما را در تهيه اين مطلب ياري نمودند تشكر مي نماييم.