آیین‌نامه داخلي ارزيابي مشاوران‌ پدافند غیرعامل وزارت نیرو
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

مقررات این آیین نامه برای ارزیابی مشاوران به منظور انجام پروژه های پدافند غیرعامل وزارت نیرو به کار می رود.
شرکت های مشاور نامه درخواست خود را جهت دریافت صلاحیت مشاوره مطابق فایل زیر به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ارسال نمایند.

درخواست تایید صلاحیت

تذکر: منظور از این آیین نامه و ضرورت طی مراحل آن،صرفا تایید صلاحیت انجام پروژه های پدافند غیرعاملی در صنعت آب و برق بوده و گواهی نامه ای صادر نخواهد شد.

نظر به اینکه تعداد قابل‌توجهی از مشاوران در تماس‌های مکرر، عدم وجود مستندات معتبر تا سقف اعلام‌ شده در آیین‌نامه را برای آموزش سرگروه، افراد فنی الزامی امتیازآور و سایر افراد فنی را اعلام نموده‌اند، بدینوسیله سقف حداقل آموزش مورد نیاز صرفاً برای پایه 3 و حداکثر برای مدت یک سال به ترتیب 30 و 20 و 10 ساعت تعیین می‌گردد.
بدیهی است مشاوران برای ارتقایی پایه و تمدید صلاحیت (حداکثر یک سال از تاریخ تائید) باید مدارک معتبر تا سقف مندرج در آیین‌نامه را ارائه نمایند.

با توجه به لینک زیر دستورالعمل را دریافت نمایید.
آیین نامه ارزیابی مشاوران

توضیحات مربوط به ظرفیت آزاد شده مشاوران را در لینک زیر مشاهده نمایید.
توضیحات ظرفیت آزاد مشاوران


در صورت داشتن سوال با شماره 81606123 جناب آقای مهندس نجاتی تماس حاصل نمایید.