فروش انرژي برق و درآمد ناشي از آن به تفكيك نوع مصرف(1380-1386)
1391/05/14
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}