بولتن عملکرد و آخرين وضعيت تاسيسات آب و فاضلاب بخش روستايي در پايان سال 1394
1395/09/30
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}