بهره وری آب در زراعت حبوبات آبی در حاشیه دریاچه ارومیه ( مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر)(ششمین همایش ملی حبوبات-اردیبهشت 95)
1396/03/07
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا