برگزاری دومین جلسه توسعه پایدار
1396/03/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
 دومین جلسه توسعه پایدار در تاریخ اول خرداد ماه سال جاری در وزارت نیرو برگزار گردید.