تقويم آموزشي شرکتهاي مادرتخصصي و شرکتهاي زير مجموعه در سال1396 مصوب کميته توانمندسازي مورخ 95/12/22 به همراه نامه ابلاغی
1396/03/23
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري