برنامه کاري صحن علني مجلس شوراي اسلامي در هفته جاري (هفته 61: از یکشنبه 1396/11/08 تا چهارشنبه 1396/11/11)
1396/11/08
سایت مرجع: دفتر امور مجلس