نامه معاون وزیر در خصوص مجوز تامین 1000 مگاوات مولد مقیاس کوچک
1391/10/26
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق