گزارش کمیسیون انرژی
1396/04/24
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
متن کامل گزارش کمیسیون انرژی درباره بحران اخیر قطعی آب، برق و مخابرات در استان خوزستان منتشر شد.