7-تعهدنامه پروانه موقت بهره‌برداري
1396/04/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي