برگزاری سومین جلسه توسعه پایدار
1396/05/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
سومین جلسه توسعه پایدار در تاریخ یکشنبه اول مرداد ماه سالجاری در وزارت نیرو برگزار گردید..